Cyfraniad at archwiliad

Mae’r adran yma yn cynnig templed i unigolyn ddangos ei rôl mewn archwiliad pan nad ydynt o reidrwydd yn brif ysgogydd. Nid yw hynny yn dileu y gofyniad ail-dilysu mewn perthynas â chyfrifoldebau unigolyn o dan y maes gwella ansawdd (h.y. o fewn cylch 5 mlynedd, naill ai archwiliad personol, adolygiadau achos, adolygiad o raglen addysgu neu werthuso effaith menter iechyd).

Gellir lawrlwytho templed gwag yma.

Enghraifft
Teitl yr archwiliad Cydragnodi asid ffolig gyda Methotrexate
Pam cynhaliwyd yr archwiliad yma Gwelodd un claf un o fy mhartneriaid yn dioddef â chyfog a chwydu. Roedd yn cymryd Methotrexate ar gyfer ei RA ond nid oedd yn cymryd asid ffolig yn atebol - cyfeiriodd at hynny mewn cyfarfod practis ac mae’n rhaid i mi gyfaddef nad oeddwn yn ymwybodol o’r dystiolaeth oedd yn ategu’r cydragnodi.
Prif ddeilliannau Canfu fy mhartner mai dim ond i 62% o’n cleifion y cydragnodwyd asid ffolig gyda Methotrexate.
Rôl bersonol yn yr archwiliad. Roeddwn yn ymwneud â gweld 3 o’r cleifion na oeddent yn cael cydragnodiad - ac roedd gan bob un ohonynt o leiaf un symptom o anhwylder gastrig neu bilenni gludiog dolurus
Newid mewn ymarfer personol? Byddaf yn ymdrechu i sicrhau y byddaf yn gwirio bod claf yn cymryd asid ffolig pryd bynnag y byddaf yn llofnodi ailragnodiad ar gyfer Methotrexate.
Unrhyw anghenion datblygiadol a nodwyd Mae hyn wedi gwneud i mi sylweddoli fy mod yn rhydlyd braidd ynghylch yr holl DMARDau a monitro hynny. Mae gennym brotocolau gofal lleol a rennir, ac mae gan y practis system sydd yn monitro y rhain. Rwyf yn meddwl y gallwn wneud â diweddaru fy ngwybodaeth yn y maes yma a byddaf yn nodi hynny yn fy PDP
Beth mae’r broses yma wedi ei olygu i mi? Rwyf yn rhywun sydd yn eithaf amharod i gymryd rhan mewn archwiliad fy hun. Ond mae’r archwiliad yma wedi dangos i mi y gall gwir welliannau mewn gofal cleifion ddeillio o’r broses hon. Roedd y tri chlaf yr oeddwn yn ymwneud â nhw yn bersonol yn dangos arwyddion o wenwynedd Methotrexate, ac rwyf yn gwybod bod o leiaf un ohonynt yn teimlo yn llawer gwell ar ôl y cydragnodiad. Yn ogystal â dysgu mwy am DMARD rwyf yn credu y byddaf yn archwili sut y mae gwaed ac wrin yn cael ei fonitro yn achos ein cleifion sydd yn cymryd y cyfryngau gwenwynig posibl yma.

Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau