Fformat hyfforddiant

Mae’r rhestr o gymwyseddau, gwybodaeth, sgiliau agweddau a nodir yn yr ICD yn llawn iawn ac yn gynhwysfawr. Mae’n amlwg o’r rhain bod angen i’r broses o gyflawni’r cymwyseddau yma fod yn broses o ddysgu, myfyrio a gweithredu parhaus.

Hefyd mae angen i’r hyfforddiant fod yn briodol i rôl, cyfrifoldebau a natur gwaith y gweithwyr proffesiynol. O ganlyniad i hynny, mae angen amrywiaeth o gyfleoedd a ffyrdd o gaffael y cymwyseddau perthnasol. Nid oes yna ateb unffurf.

children 4 2

Mae yna amrywiaeth o ffyrdd y gellir cyflawni hyfforddiant a dyma rai enghreifftiau:

  • Mae e-ddysgu yn briodol ar lefelau 1 a 2 a gellir ei ddefnyddio ar lefel 3 fel paratoad ar gyfer dysgu myfyriol i dimau.
  • Mynychu sesiwn hyfforddiant yn eich sefydliad neu bractis neu y tu allan.
  • Sesiynau amlddisgyblaethol e.e. fel rhan o gyfarfodydd amlbroffesiynol a/neu gyfarfodydd staff
  • Darllen canllawiau lleol priodol
  • Adolygiadau achos a Digwyddiadau Arwyddocaol
  • Dysgu o wersi o ymchwil, astudiaethau achos, cwynion ac Adolygiadau o Ymarfer Plant
  • Llunio canllawiau, polisïau a phrotocolau
  • Archwilio ymarfer e.e. cydymffurfio â pholisïau a phrotocolau
  • Drwy ddefnyddio pecynnau dysgu a ddarperir o fewn sefydliadau a phractisau e.e. pecyn RCGP 

Ar gyfer gwerthuso, nid yw’n ddigonol mynychu digwyddiadau dysgu yn unig. Mae'n bwysig dangos myfyrdod a bod yr hyn a ddysgir yn cael e drosglwyddo’n effeithiol i’ch gwaith. Hefyd, mae’n ddymunol dangos newid mewn ymarfer er mwyn gwella deilliannau.

Ar lefel 3 ac uwch dylai cyfleoedd hyfforddiant, addysg a dysgu fod yn rhai amlddisgyblaethol, rhyngasiantaethol, ac o ffynonellau allanol a mewnol. Dylid cael tystiolaeth o fyfyrdod personol, trafodaeth ar senarios a /neu achosion, gwersi o ymchwil ac archwilio a dysgu o Adolygiadau Ymarfer Plant (mae’r rhain wedi disodli Adolygiadau o Achosion Difrifol yng Nghymru). Hefyd dylid cael tystiolaeth o gyfathrebu gyda phlant. Dylai’r hyfforddiant fod yn briodol i arbenigedd a rolau’r cyfranogwyr.

Dylai Byrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau a Phractisau ystyried cwmpasu dysgu am ddiogelu/amddiffyn plant yn eu cyfarfodydd rheolaidd. Gallai hynny gynnwys: cyfarfodydd amlbroffesiynol a/neu amlasiantaeth; cyfarfodydd plant a theuluoedd agored i niwed; diweddaru clinigol ac archwilio; adolygiadau o ddigwyddiadau critigol ac arwyddocaol; ac adolygiadau cymheiriaid neu drafodaethau. i

 

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau