Dychwelyd i Arfarnu

Module created Awst 2020 - Reviewed Ionawr 2021

Canllaw i’r Rhai a Arfarnir ac i Arfarnwyr 

Delwedd gyfannol o gerrig ar ddŵr

Ym mis Mawrth 2020 argymhellodd y Prif Swyddog Meddygol y dylid atal y broses arfarnu dros dro er mwyn galluogi meddygon i ganolbwyntio eu sylw ar ddarparu gofal. Dynodwyd y cyfnod 1af Hydref i 31ain Rhagfyr 2020 fel cyfnod o fethiant cymeradwy, mae'r cyfnod hwn bellach wedi'i ymestyn i ddiwedd Mawrth 2021. Mae arfarniad o fethiant cymeradwy yn gohirio'r broses arfarnu am 12 mis, felly byddai disgwyl ichi gynnal arfarniad 12 o fisoedd ar ôl eich dyddiad disgwyliedig cyfredol. Bydd arfarniad ar gael i'r rheini sy'n dymuno bachu ar y cyfle i gael trafodaeth gefnogol gyda chyfoed.

Os ydych chi'n feddyg teulu ac y byddai'n well gennych gael arfarniad o fethiant cymeradwy, rhowch wybod i'r Uned trwy heiw.appraisalofficer@wales.nhs.uk. Bydd eich cyfrif arfarnu ar MARS yn cael ei newid maes o law i adlewyrchu hyn.

Pob meddyg arall y byddai'n well ganddynt  gael arfarniad o fethiant cymeradwy, cysylltwch â'ch Tîm Ailddilysu Bwrdd Iechyd.

Nod yr adnodd hwn yw rhoi arweiniad ar sut y gellir cynnal arfarniad meddygol yn ystyriol ac yn effeithiol gan ganolbwyntio ar les a chymorth.  

Fe'i datblygwyd gan yr Uned Gymorth Ail-ddilysu mewn cydweithrediad â Dr Rob Morgan, Arfarnwr Meddyg Teulu ac Is-gadeirydd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru.

 

 

 


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau