Hunaniaeth Ryweddol

Mae nifer y bobl sy'n cael eu hatgyfeirio at wasanaethau Hunaniaeth Ryweddol ar gynnydd yn y DU. Yn achos pobl ifanc sy'n chwilio am gymorth gan y Gwasanaeth Datblygu Hunaniaeth Rhywedd (GIDS), mae'r cynnydd yn aruthrol. Pennwyd tua dau o bob tri o'r bobl ifanc hyn yn fenywaidd ar eu genedigaeth, sy'n newid o'r gyfran hanesyddol uwch a bennwyd yn wrywaidd ar eu genedigaeth. Er bod hyn gan amlaf mae'n debyg yn adlewyrchu ei bod yn haws cael gafael ar wybodaeth a chynrychiolaeth, yr hyn sy'n sicr yw y bydd gan fwy o Feddygon Teulu gleifion yn chwilio am wahanol fathau o gymorth.

Logo GIDS strapright colour png

Gyda'r Meddyg Teulu y mae'r rhan fwyaf yn cysylltu i ofyn am gymorth ymyrryd meddygol, ac i'r rhai sy'n dechrau ar therapi hormonaidd croesrywiol, bydd triniaeth cadarnhau rhywedd yn driniaeth gydol oes fel arfer.

Cam cyntaf pwysig yw sicrhau bod gan Feddygon Teulu ddealltwriaeth dda o derminoleg, iaith a hunaniaeth pobl 'draws' ac yn gallu siarad yn gyffyrddus, gofyn os nad ydynt yn sicr a deall y warchodaeth gyfreithiol sydd gan bobl sy'n ystyried, sydd ar ganol neu wedi cwblhau ailbennu rhywedd hawl.

Gall 'trawsnewid' fod yn gymdeithasol, hormonaidd, llawfeddygol, neu'n gyfuniad. Y prif bwrpas yw bod hunaniaeth ryweddol person (teimlad mewnol o bwy ydych) yn fwy cydnaws â'r corff corfforol a / neu'r rôl rhywedd-gymdeithasol.  Dangoswyd bod cyflawni'r broses hon yn gwella sefydlogrwydd seicolegol.1

Er mwyn cychwyn ar y modiwl, dylid dechrau gyda'r Cwestiynau Amlddewis (MCQ) cyn-prawf.

Byddwch yna'n gweithio drwy rai astudiaethau achos unigol i gadarnhau eich dysgu cyn ail-sefyll yr MCQ.


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau