Hunaniaethau rhyweddol anneuaidd

Mae'r DU wedi gweld cynnydd yn nifer y cleifion gyda hunaniaeth ryweddol anneuaidd sy'n gofyn am ddefnyddio Gwasanaethau Cydnabod Rhywedd. 

Yn aml iawn defnyddir 'anneuaidd' fel term ymbarél gan bobl gyda hunaniaeth ryweddol sy'n wahanol i'r 'benywaidd' neu 'wrywaidd' deuaidd.  Gall fod rhywle rhwng gwrywaidd a benywaidd, neu ddisgyn i drydydd categori ar wahân. Gall fod yn benodol neu'n hylifol, yn unigol neu'n lluosog.  

Mae hunaniaethau anneuaidd yn cynnwys genderqueer (ystyr sy'n gysylltiedig â mynegiant rhyweddol anghydffurfiol), dirywedd (rhywedd niwtral neu absennol), rhywedd-hylifol (rhywedd yn newid dros amser) a deu-rywedd (dwy hunaniaeth ryweddol). Gofynnwch i'ch claf sut y maen nhw'n uniaethu a meddyliwch sut beth fyddai byw mewn cymdeithas ddeuaidd. Y rhagenwau mwyaf poblogaidd a ddefnyddir gan y grŵp hwn yw 'nhw/hwynt' ond peidiwch â chymryd hyn yn ganiataol oherwydd mae eraill fel 'ze/hir' (yn Saesneg) hefyd. Mae'n hanfodol cadarnhau'r rhagenwau er mwyn peidio â cham-ryweddu'r claf wrth gyfeirio atynt naill ai'n ysgrifenedig neu mewn deialog â staff gofal iechyd eraill.  

Mae rhai pobl anneuaidd y cawsant eu pennu'n fenywaidd ar eu genedigaeth eisiau masectomi dwyochrog gyda llawdriniaeth i ail-greu’r frest, a dim therapi hormonaidd croesrywiol. I eraill mae dos isel o destosteron yn eu helpu i ddod yn nes at eu hunaniaeth fewnol o safbwynt corfforol a seicolegol. Yn yr un modd, gallai therapi oestrogen dos isel neu therapi blocio androgen fod yn addas i rai pobl a bennwyd yn wrywaidd pan gawsant eu geni, yn enwedig rhai pobl anneuaidd. Ymdrinnir â hyn yn y modiwl ar iechyd trawsryweddol. 

Mae newid manylion personol ar gofnod meddygol yn ddigon hawdd, ac nid oes angen proses na chaniatâd arbennig. Nid oes angen bod dan ofal Clinig Hunaniaeth Ryweddol na chael GRC. 

Gyda llythyr wedi'i lofnodi gan y claf a naill ai gweithred newid enw neu ddatganiad statudol (er nid yw'r un o'r ddau'n orfodol), gall gweinyddwyr meddygfa ddechrau'r broses. Mae 'Mx' yn aml yn deitl a ffafrir, ac mae 'amhenodol' neu 'anhysbys' yn ddynodiadau rhyweddol eraill, er na ddylid cymryd yn ganiataol y bydd pobl anneuaidd yn dymuno eu defnyddio. Efallai y bydd rhai eisiau cadw'r dynodiad a bennwyd iddynt pan gawsant eu geni, ac eraill eisiau defnyddio dynodiad sy'n gysylltiedig ag opsiwn deuaidd eraill. Dylid rhoi gwybod i gleifion y gallai eu dynodiad rhywedd newid yr ohebiaeth a anfonir atynt o dan raglenni sgrinio cenedlaethol. 

Nid yw'r DU yn cydnabod trydydd categori rhywedd yn gyfreithiol, felly ar hyn o bryd ni ellir adlewyrchu hyn ar dystysgrif geni, pasbort na thrwydded yrru. Ar hyn o bryd, nid yw Deddf Cydnabod Rhywedd 2004 yn cynnwys pobl anneuaidd ac felly nid yw'n bosib iddynt gael Tystysgrif Cydnabod Rhywedd i gyd-fynd â'u rhywedd dewisol. Er hynny gallent benderfynu gwneud cais am un oherwydd bod yn well ganddynt gael eu cydnabod / adnabod fel y rhywedd deuaidd 'arall'.   

GenderD7


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau