Iechyd meddwl

JG

Nid yw hunaniaeth 'draws' ynddo'i hun yn salwch meddwl.

 Yn yr argraffiad diweddaraf o Gompendiwm Afiechydon Rhyngwladol y WHO (ICD-11), mae'r term diagnostig Anghydweddiad Rhywedd yn disodli F.64 Trawsrywioldeb (ICD-10) ac wedi'i dynnu allan o'r bennod ar Mental and Behavioural Disorders5. Mae hyn wedi'i groesawu gan rai sy'n ymgyrchu dros ddi-bathologeiddio a di-stigmateiddio amrywiaeth rhyweddol.

Fodd bynnag mae pobl 'draws' yn dioddef mwy o broblemau iechyd meddwl gan gynnwys hunan-niweidio (73% torri), meddwl am hunanladdiad (mor uchel â 70-80%), gorbryderu (38%) ac iselder (55%).6 Mae hyn wedi'i gysylltu i straen cymdeithasol a phrofiadau o drawsffobia, sy'n wir hefyd am bobl LGB o'i gymharu â'r boblogaeth heterorywiol ddi-draws, er i raddau llai.

Mae tystiolaeth dda fod cadarnhau rhywedd, gan gynnwys triniaethau hormonaidd a llawdriniaeth, yn gwella lles unigolion gan gynnwys drwy leihau gorbryderu, iselder, meddwl am hunanladdiad a chamddefnyddio sylweddau.1 Mae oedi cyn cymhwyso ar gyfer ymyriadau meddygol hefyd yn gysylltiedig â'r math yma o gyflyrau iechyd seiciatrig lluosog7.

Nid oes gan seicosis unrhyw gysylltiad achosol ag anghydweddiad rhyweddol. Ymddengys bod nodweddion sbectrwm awtistig i'w gweld yn amlach mewn pobl 'draws', ac mae'r ymchwil i hyn yn parhau8. Mae'n bwysig felly cofio sut i gyfathrebu gan ystyried a oes angen cymorth holistig.

'Camenwi' yw pan fydd person sydd wedi newid eu henw i adlewyrchu eu rhywedd yn cael eu galw wrth eu henw blaenorol.  Gall achosi gwewyr meddwl a dieithrio dwfn iawn.

 GenderD2W v2


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau