Terminoleg

Terminoleg2

Mae hunaniaeth ryweddol yn disgrifio'r teimlad mewnol o bwy ydych ac yn cael ei gydnabod yn gynyddol fel rhywbeth sy'n cynnwys ystod ehangach o bosibiliadau na dim ond 'gwrywaidd' neu 'fenywaidd'. Mae'n debyg bod yr elfen fiolegol wedi'i gwreiddio yn y cysylltiad cymhleth rhwng niwrofioleg (e.e. rhannau rhywiol-ddwyffurfiol o'r ymennydd datblygol) a'r system endocrin (e.e. mynegiant genynnau, derbynyddion nerfol neu gellog, etc).3  

wordsCYM

Nid yw hunaniaeth ryweddol yr un fath â rhyw(edd) ac mae'n hollol wahanol i dueddiad rhywiol (atyniad rhywiol, ymddygiad rhywiol, hunaniaeth rywiol, rhywioldeb).

Mae anghydffurfiaeth ryweddol yn cyfeirio at fynegiant rhyweddol (sut y mynegir gwrywdod a / neu fenywdod, er enghraifft drwy ymddygiad, dillad, steil gwallt ac yn y blaen) sy'n herio ymddygiad sy'n seiliedig ar stereodeipiau rhyweddol. Gallai unigolion sy'n anghydffurfiol ryweddol ddewis mynegi eu rhywedd mewn ffordd anghonfensiynol heb ofyn am gymorth gan arbenigwyr hunaniaeth ryweddol. Yn wir, nid yw pawb sy'n anghydffurfiol ryweddol yn uniaethu fel 'traws'.

Mae ystyr cydryweddol ('cis' yn Saesneg) yn deillio o'r rhagddodiad Lladin 'cis-' sy'n golygu 'yr ochr hyn i..' ac yn cyfeirio at bobl sy'n uniaethu â'r rhywedd a bennwyd iddynt pan gawsant eu geni.

Mae traws (talfyriad o 'trawsryweddol') yn derm ymbarél cyffredin a ddefnyddir i ddisgrifio ystod eang o hunaniaethau rhyweddol heblaw 'cydryweddol'. Mae'n cael ei ddefnyddio a'i dderbyn yn eang yn y DU.

Mae'n well gan rai pobl, ar ôl gorffen trawsnewid, gael eu gweld fel dyn neu fenyw gyda 'hanes traws' ac nid fel pobl 'draws'.

Yn fras, anghydweddiad rhywedd yw'r profiad lle mae hunaniaeth ryweddol person yn anghydnaws neu'n anghydweddu â'r rhywedd a bennwyd iddynt pan gawsant eu geni. Dyma hefyd y term diagnostig a ddefnyddir yn ICD-11 (Dosbarthiad Afiechydon Rhyngwladol y WHO, 11eg Diwygiad) a restrir yn y bennod ar 'Disorders of Sexual Development'.

Mae dysfforia rhyweddol yn disgrifio'r gwewyr meddwl y gall anghydweddiad rhywedd ei achosi i rai pobl. Gall ymwneud â nodweddion rhyw a / neu gysylltiad cymdeithasol.

Mae trawsrywiol, er yn bosib fel hunaniaeth, yn cael ei weld gan amlaf heddiw fel term diagnostig sydd wedi dyddio. Er ei fod hefyd yn disgrifio'r anghydweddiad hwn, mae'r diffiniad hefyd yn cynnwys "yn dymuno byw a chael eu derbyn fel aelod o'r rhyw arall". Mae ganddo hefyd gysylltiad cryf â llawdriniaeth cadarnhau rhywedd, fel arfer llawdriniaeth organau rhywiol (fel faginoplasteg neu ffaloplasteg).

Fel categori diagnostig, mae anghydweddiad rhywedd wedi'i ddisodli er mwyn cydnabod a chynnwys pobl gyda hunaniaeth anneuaidd nad ydynt yn uniaethu gyda, na'n wir eisiau trawsnewid i fod yn 'ddeuaidd'.

Nid yw trawswisgo'n hunaniaeth ryweddol. Mae'n dynodi bod yn well gan berson draws-wisgo yn lle byw'n barhaol fel rhywedd sy'n wahanol i'r un a bennwyd iddynt pan gawsant eu geni. Mae rhai'n ei ystyried fel term sarhaus oherwydd ei gysylltiadau hen ffasiwn a phatholegyddol. Gwell gan bobl ddefnyddio croeswisgo (neu groeswisgwr).

Term ymbarél yw rhyngrywiol sy'n cyfeirio at amodau lle nad yw bob amser yn bosib gwahaniaethu'n rhyweddol. Wrth gwrs, mae gan bobl ryngrywiol hunaniaeth ryweddol ond yr arfer da ymhlith grwpiau 'traws' a rhyngrywiol yw deall bod 'traws' a rhyngrywiol yn bethau gwahanol ac arwahanol, y naill yn ymwneud â rhyw a'r llall â rhywedd.

Mae rhywun yn cael eu camryweddu pan gyfeirir atynt wrth ragenw, enw neu deitl nad yw'n adlewyrchu eu hunaniaeth ryweddol yn gywir. Gall hyn achosi gwewyr seicolegol mawr.

 Yn olaf, mae'n bwysig ystyried y cyd-destun diwylliannol wrth feddwl am hunaniaethau 'traws', yn enwedig gwir brofiad byw person a'r peryglon posib iddynt o wneud hynny.

 Cyngor Ymarferol


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau