Anhwylder bwyta annodweddiadol

Gwneud diagnosis 

Weithiau mae dosbarthu anhwylderau bwyta a elwir yn anhwylderau bwyta na glustnodir fel arall (dosbarthiad EDNOS - US) ac mae’n cynnwys anhwylderau bwyta mewn pyliau. Mae’r categoreiddio yma yn cynnwys unigolion sydd yn bodloni rhai o’r meini prawf diagnostig ar gyfer anorecsia nerfosa neu bwlimia, ond nid y cyfan. Gall unigolion yn y categori yma newid i endid diagnostig gwahanol, ar brydiau yn bodloni’r holl feini prawf diagnostig ar gyfer anorecsia nerfosa a bwlimia. 

Mae enghreifftiau yn cynnwys: 

 • Chwydu bwriadol rheolaidd fel ymddygiad cydadferol yn absenoldeb bwyta mewn pyliau (er enghraifft chwydu bwriadol ar ôl bwyta darn bach o siocled) 
 • Ymddygiad bwlimaidd sydd yn digwydd llai na dwy waith yr wythnos ac nad yw wedi para am 3 mis. 
 • Cnoi bwyd a’i boeri allan mewn cylch a ailadroddir 
 • Mewn claf benywaidd - mae’r holl feini prawf diagnostig yn  cael eu bodloni ond yn cael mislif rheolaidd 
 • Anhwylderau bwyta mewn pyliau - unigolion yn bwyta mewn pyliau ond nid yn arddangos yr ymddygiad cydadferol 

Er mwyn diagnosio anhwylderau bwyta mewn pyliau mae’r penodau bwyta yn gysylltiedig â thri neu ragor o’r canlynol: 

 • Bwyta’n llawer cyflymach nag sy’n arferol 
 • Bwyta nes y teimlir yn anghyfforddus o llawn 
 • Bwyta symiau mawr o fwyd pan nad yn gorfforol newynog 
 • Bwyta ar ei ben ei hun oherwydd embaras am y swm y fwyteir 
 • Teimlo ffieidd-dod neu euogrwydd eithafol ar ôl gorfwyta. 

Mae anniddigrwydd amlwg iw weld mewn perthynas â bwyta mewn pyliau ac mae osgoi sefyllfaoedd cymdeithasol yn gyffredin. 

Strategaethau rheoli a thrin mewn perthynas ag anhwylder Bwyta Annodweddiadol 

 • Yn absenoldeb tystiolaeth ar gyfer arwain y broses o reoli anhwylder bwyta annodweddiadol (anhwylder bwyta na glustnodir fel arall) ar wahân i anhwylderau bwyta mewn pyliau, argymhellir bod y meddyg yn ystyried y canllawiau canlynol ynghylch trin y broblem fwyta sydd yn ymdebygu fwyaf i anhwylderau bwyta y claf unigol. 
 • Nid oes unrhyw ymchwil penodol wedi cael ei wneud i drin anhwylder bwyta annodweddiadol ar wahân i BED (anhwylderau bwyta mewn pyliau). Barn y GDC (grŵp datblygu canllawiau) yw y dylai meddygon reoli nifer fawr o’r achosion yma yn unol â’r canllawiau ar gyfer anorecsia nerfosa neu fwlimia nerfosa yn ddibynnol ar y cyflwyniad clinigol ac oed y claf. 
 • Mewn perthynas â BED, o ystyried yr ymateb ymddangosiadol da, o leiaf yn y tymor byr, i amrywiaeth o wahanol ymyriadau seicolegol yn cynnwys hunangymorth, ac o ystyried y lefel is o risg corfforol a seiciatrig acíwt ogymharu ag anorecsia a bwlimia nerfosa, gellir trin BED yn aml mewn gofal sylfaenol drwy ddefnyddio llawlyfrau hunangymorth seiliedig ar dystiolaeth. Dylai plant a’r glasoed sydd â phroblemau bwyta mewn pyliau dderbyn yr un math o driniaeth ag oedolion ond ei fod yn cael ei haddasu ar gyfer eu hoedran, amgylchiadau a lefel datblygiad, gyda chyfranogiad teuluol priodol. 

Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau