Rheoli risg

Awgrymiadau ar reoli risg

 • Dylai gweithwyr iechyd proffesiynol fonitro risg corfforol mewn cleifion ag anorecsia nerfosa. Os bydd hynny yn arwain at ganfod mwy o risg corfforol, dylid addasu amledd a monitro a natur yr ymchwiliadau yn unol â hynny.
 • Dylai pobl ag anorecsia nerfosa a'u gofalwyr gael eu hysbysu os yw’r risg i’w iechyd corfforol yn uchel.
 • Dylid ystyried cynnwys meddyg neu bediatrydd sydd yn arbenigo mewn trin cleifion ag anorecsia nerfosa sydd yn wynebu risg corfforol yn achos pob unigolyn sydd yn wisg corfforol.
 • Efallai bydd merched beichiog sydd ag anorecsia nerfosa cyfredol neu sydd wedi gwella angen gofal cynenedigol dwys er mwyn sicrhau maethiad cynenedigol ddigonol a datblygiad y ffoetws. 

 Argymhellion NICE ynghylch bwydo yn erbyn ewyllys y claf 

 • Dylai bwydo’r claf yn erbyn ei ewyllys fod yn ddewis olaf o ran ymyrraeth wrth ofalu a rheoli anorecsia nerfosa. 
 • Mae bwydo’r claf yn erbyn ei ewyllys yn broses arbenigol iawn sydd angen arbenigedd o ran gofalu a rheoli pobl ag anhwylderau bwyta difrifol a’r cymhlethdodau corfforol sydd yn gysylltiedig â hynny. Dylai hynny ond gael ei wneud yng nghyd-destun Deddf Iechyd Meddwl 1982 a Deddf Plant 1989. 
 • Wrth wneud y penderfyniad i fwydo yn erbyn ewyllys y claf, mae’n rhaid i’r sail gyfreithiol ar gyfer camau o’r fath fod yn glir. 

Rôl y meddyg teulu mewn perthynas ag anorecsia nerfosa 

Mae NICE yn argymell bod y driniaeth ar gyfer anorecsia nerfosa yn cynnwys darparwyr gofal iechyd sylfaenol, eilaidd a thrydyddol ar brydiau. Mae angen dull amlddisgyblaethol ac mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion wedi cynhyrchu algorithm ar gyfer diagnosis a rheoli cychwynnol. 

Felly rôl y meddyg teulu yw:- 

 • Sgrinio grwpiau risg uchel 
 • Asesu pan gyflwynir y cyflwr y tro cyntaf 
 • Gwerthuso difrifoldeb cychwynnol 
 • Rhoi gwybodaeth i gleifion a gofalwyr 
 • Atgyfeirio pan fo’n briodol 
 • Cefnogi’r claf a’r gofalwyr hyd yn oed os bydd triniaeth yn cael ei roi mewn gofal eilaidd 
 • Parhau i gefnogi cleifion ag anorecsia nerfosa cronig gyda gwiriad iechyd blynyddol o leiaf 

Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau