Diffiniadau

  • Diffinnir poen gwaelod y cefn (LBP) fel poen neu anghysur o dan y ffin asennol ac uwch ben y plygiadau ffolennol isaf, gyda phoen coesau neu ddim.
  • Diffinnir LBP amhenodol fel tensiwn, dolur a/neu anhyblygrwydd yng ngwaelod y cefn na phriodolir i batholeg penodol hysbys.

Mewn ymarfer clinigol, nid oes gwahaniaethau amlwg rhwng LBP acíwt, is acíwt a pharhaus, ond at ddibenion ymchwil mae’r diffiniadau canlynol wedi cael eu disgrifio:

  • acíwt - poen sydd yn bresennol am lai na 6 wythnos (er bod rhai canllawiau yn diffinio hynny fel poen sydd yn bresennol am lai na 4 wythnos, ac eraill am lai na 3 wythnos)
  • poen amhenodol parhaus sydd yn bresennol am dros 6 wythnos (er bod rhai canllawiau yn diffinio hynny fel dros 12 wythnos)
  • is acíwt - fe’i defnyddiwyd i ddisgrifio poen â hyd canolradd (6-12 wythnos yn nodweddiadol), er nad yw nifer o ganllawiau a ffynonellau llenyddol yn cyfeirio ar gronigedd is acíwt (anabledd cysylltiedig â phoen) o gwbl. Mae'r Canllawiau Americanaidd yn defnyddio’r man cychwyn ar gyfer poen is acíwt fel 4 wythnos.
  • cronig - fe’i diffinnir fel poen cyson neu ysbeidiol (yn yr un man) am 6 mis neu fwy (mewn oedolion hŷn mae hynny wedi ei gwtogi i 3 mis)
Tabl 1. Tystiolaeth ar gyfer poen cefn mecanyddol amhenodol/ syml acíwt a chronig
  Canllawiau: gweler yr allwedd isod
  Argymhellion A B C D E F
Hunanofal Aros yn actif a pharhau â gweithgareddau dyddiol yn cynnwys gwaith a a a a a  
Back Book / taflenni a a a a a  
Defnyddio gwres artiffisial a x x x    
Rhaglenni addysgol ffurfiol unigol         x  
Asesu a diagnosis Pwyslais ar hanes a brysbennu diagnostig a a a a    
Fflagiau coch a a a a    
Ffactorau Risg cronigedd (fflagiau) a a a a a  
Ni argymhellir delweddu radiograffeg arferol ( a ddefnyddir ar gyfer anffurfiadau strwythurol) a a a a a  
Ni argymhellir MRI / CT arferol ( a ddefnyddir mewn cleifion â diffygion  niwrolegol cynyddol difrifol/ cyflyrau difrifol a amheuir a a a a Only for an opinion on spinal fusion  
Ymyriadau ffarmacolegol Paracetamol a a a a a  
NSAIDs a a a a a  
Ymlacwyr cyhyrol a x a a    
Gwrthiselyddion x a x a a  
Gwrthepileptigau x ? x ?    
Corticosteroidau systemig x x        
Opioidau gwan a a   a x  
Opioidau cryf (a ddefnyddir yn ddoeth/tymor byr) a a   x a  
Triniaeth anffarmacolegol Ymarfer Corff x a x a a  
Llawdriniad a a a a a  
Aciwbigo x a x x a  
Tylino x a x x x  
CBT x a x a a  
Adsefydlu amlddisgyblaethol x a x a a a
TENS x x x x x  
Hydyniad x x x x x  
Ysgol cefn (tymor byr) x x x a a  
Electromyograffi x x x      
Therapi laser     x x x  
Cymhorthion meingefnol x x x x x  
Diathermi tonnau byr ? ? x      
Therapi Ymyraethol x x x      
Uwchsain therapiwtig     x   x  
Rhaglenni addysgol dan oruchwyliaeth       a    
Ymyriadau Steroidau epidwral/mewnweiniol x x x x x x
  Steroidau mewngymalol       x x  
Atalyddion nerfau ffased       x x x
Pigiadau botwlinum       x x x
pigiadau steroidau sacroliliac       x x x
Pigiadau sclerosant / prolotherapi       x x  
Pigiadau mannau ysgogi       x x x
Pigiadau mewnddisgol       x x x
Neurorefflecsotherapi       a x  
Dadnerfu ffased RF       x x x
Amledd radio mewnddisgol       x x  
Ceulo electrothermol       x x x
Dadnerfu drwy amledd radio       x x x
Ysgogi madruddyn y cefn       x x x
Llawdriniaeth ymasu   Atgyfeirio at lawfeddyg sbinol   Ar ôl 2 flynedd ac ar ôl rhoi cynnig ar yr holl driniaethau seiliedig ar dystiolaeth Ar ôl blwyddyn ac ar ôl rhoi cynnig ar yr holl driniaethau seiliedig ar dystiolaeth a
Gosod disg artiffisial           ?

Allwedd

A = Poen gwaelod y cefn Americanaidd (2007): Acíwt: llai na 4 wythnos

B = Poen gwaelod y cefn Americanaidd (2007): Is acíwt - cronig: dros 4 wythnos

C = Canllawiau Poen Cefn Acíwt Ewropeaidd (2006): Acíwt: llai na 6 wythnos

D = Poen Gwaelod y Cefn Amhenodol Cronig Ewropeaidd (2004): Cronig: 12 wythnos neu fwy

E = Canllawiau Poen Gwaelod y Cefn NICE Is acíwt i gronig (2008): dros 6 wythnos a hyd at flwyddyn

F = Canllawiau Cymdeithas Poen America, therapïau ymyraethol (2009)


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau