Problemau anadlu

  1. a) Covid 19.

Adeg ysgrifennu'r modiwl hwn (Mehefin 2020), mae’r pandemig Covid yn parhau ac yn cael effaith drychinebus ar bob elfen o'r diwydiant cerddoriaeth ac ar gerddorion eu hunain - gydag un o bob pump yn dweud ei bod yn annhebygol y byddant yn gallu parhau i wneud bywoliaeth oherwydd y pandemig. Mae lleoliadau perfformio a neuaddau cyngherddau wedi cau, ac mae pryderon ynghylch canu a hyd yn oed chwarae offerynnau pres a chwyth yn gyhoeddus. Mae cadw pellter cymdeithasol o 1-2 fetr mewn cerddorfa fawr o gant a mwy o berfformwyr yn gwbl amhosib fwy neu lai, ac mae maint cynulleidfaoedd yn debygol o gael ei gwtogi'n ddifrifol, unwaith eto, oherwydd rheolau ymbellhau cymdeithasol. O'r herwydd, bydd llawer o gerddorfeydd, lleoliadau a chyngherddau yn anhyfyw. Mae llawer o gerddorion yn hunangyflogedig ac yn wynebu caledi mawr ar hyn o bryd.

  1. b) Niwmothoracs.

Mae chwaraewyr pres a chwythbren mewn mwy o berygl o ddioddef niwmothoracs oherwydd yr holl waith anadlu allan sydd ei angen i chwarae eu hofferynnau.

  1. c) Niwmonitis (clefyd y bagbibydd neu sacsoffonydd).

Dyma niwmonitis gorsensitifrwydd a achosir gan lwydni a ffwng mewn offerynnau pres a chwythbrennau sydd heb gael eu glanhau'n iawn ar ôl cael eu chwarae. Fe'i gwelwyd mewn bagbibyddion, sacsoffonyddion, trwmpedwyr, trombonyddion a chlarinetwyr, a’r symptomau yw peswch a diffyg anadl. Daeth y cyflwr i'r amlwg wedi i fagbibydd farw yn 2016 ar ôl datblygu creithiau nad oedd modd eu gwella ar ei ysgyfaint.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau