Caleden Actinig (AK)

Mae caleden actinig (AK) yn rhannau o’r croen sydd wedi troi’n galedennol o ganlyniad i dreulio amser yng ngolau’r haul drwy gydol oes. Yr effaith gronnol o fod yn yr haul yw’r risgGall y rhain fod yn friwiau ar wahân neu’n fannau coch a chennog sy’n ymdoddi ar groen sy’n agored i’r haul gan mwyafMaent yn effeithio ar oedolion canol oed a hŷn gan amlaf. 

Gan mwyaf, mae AK yn friwiau cyn-falaen lle mae’r posibilrwydd o falaenedd yn fachEr hynny, fe all AK ddatblygu’n friwiau malaen fel SCCFe all AK atchwelyd ohonynt eu hunain hefydMae AK yn cael eu mesur ar raddfa tri phwyntGradd 1 yw bod yn weladwy a chanfyddadwy a dim mwy – yn teimlo’n rutiog ac yn anodd eu gweldMae AK Gradd 2 yn goch a chennog fel arferyn hawdd eu teimlo a’u gweldMae AK Gradd yn dewach ac yn galed iawn: oherwydd hyn, mae’n fwy anodd gwahaniaethu rhyngddynt a SCCsBydd AK yn asymptomatig yn aml. Er hynny, gallant fod ynboenus ac yn goslyd weithiau. Defnyddir y term ‘newid maes’ i ddisgrifio croen sydd â nifer mawr o AK dros ran helaeth ohono 

Achoseg  

Mae AK yn digwydd o ganlyniad i fod yn agored i ymbelydredd uwchfioled am gyfnodau hirfaithBydd AK yn effeithio ar groen golau gan mwyaf ac yn digwydd ar y pen a chefnau’r dwylo gan amlaf. Un o’r ffactorau risg ar gyfer datblygu AK yw bod yng ngolau’r haul gan fod tystiolaeth foleciwlaidd wedi dangos mwtaniadau yn y genyn p53 sy’n ymwneud yn benodol â golau uwchfioled B. Mae’r rheini sy’n cael meddyginiaeth imiwnoataliol gronigyn enwedig ar gyfer trawsblannu organaua chleifion sydd â chlefyd llid y coluddyn a chlefydau rhewmatolegol yn fwy tebygol o ddatblygu AKCredir hefyd fod cysylltiad â bod yn agored i effaith arsenig a defnyddio gwelyau haul. (16) 

Mynychder a nifer yr achosion  

Cafwyd nifer o astudiaethau o fynychder AK, a gwelwyd ei bod yn anodd ei fesur yn gywirCredir bod hyn yn ymwneud yn rhannol â’r ffaith bod AK Gradd 1-2 yn gallu atchwelyd ohonynt eu hunain dros amserFelly mae’n debygol bod yr amcangyfrifon yn rhy iselMae’r ffigurau’n amrywio rhwng 25% a70% ar gyfer datrys achosion o AK dros gyfnod o 1–4 blyneddMae’n debygol bod yr amcangyfrif o nifer yr achosion o AK yn rhy iselMae’n anodd mesur baich y AK yn y boblogaeth yn ddibynadwy.Yn fyr, mae’r data cyfunol yn awgrymu’r posibilrwydd o atchwelyd a risg fach o gynnydd malaen mewn unrhyw AK benodolMae presenoldeb AK yn rhagfynegi risg ychwanegol o ddatblygu NMSC arall neufelanoma wedyn o’i gymharu â phoblogaeth gyfatebol 

Mae corff o farn broffesiynol sy’n credu bod AK yn rhan o sbectrwm sy’n cynnwys SCC sefydlog, ac felly mai atal SCC yw’r rheswm dros roi therapi. Fodd bynnag, oherwydd atchwelyd sy’n digwydd ohono’i hun, ni fydd angen trin pob AKNid oes digon o dystiolaeth i gyfiawnhau trin pob AK er mwyn atal newid malaen 

Y cyngor gan Gymdeithas Dermatolegwyr Prydain yw mai’r ffordd fwyaf priodol i benderfynu ar ddulliau o reoli AK yw ystyried dewisiadau’r claf ynghyd â difrifoldeb, graddau, hyd a phresenoldeb y symptomau ochr yn ochr ag iechyd a lles cyffredinol y claf. 

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau