Asesu wlserau

Mae angen asesiad trylwyr i nodi clefyd gwythiennol sylfaenol gyda'r nod o drin y clefyd ynghyd â'r briw ac i ddiystyru diagnosis amgen

Datganiad EWMA 5.2a: Rhaid i bob claf sy'n dod â briw ar ei goes isaf dderbyn asesiad cynhwysfawr. Yn Lloegr mae'r rhaglen strategaeth gofal clwyfau genedlaethol wedi cyhoeddi set ddata leiaf y mae'n rhaid ei hasesu mewn cleifion â VLU

(http://www.ahsnnetwork.com/wp-content/uploads/2019/11/V2-Draft-Lower- Meini Prawf Asesiad-Hanfodol-Meini Prawf-25.11.19.pdf cyrchwyd ar 19 Hydref 2020.

 • Aseswch safle'r briw. Yn nodweddiadol mae briwiau gwythiennol wedi'u lleoli o dan y pen-glin ac uwchben y ffêr (gelwir yr ardal hon yn ardal y gaiter) ac o amgylch y malleolws mewnol ac allanol. Mae briwiau gwythiennol fel arfer yn fas gydag ymylon afreolaidd ar oleddf ysgafn. Gwiriwch am unrhyw ymylon sy'n tanseilio, wedi'u rholio neu eu codi gan y gallai hyn ddangos malaenedd posibl (Briwiad Marjolin) a dylid cymryd biopsi ar gyfer archwiliad histolegol. (Young 2020)
 • Cofnodwch fanylion am y briw, fel maint a dyfnder. Os yn bosibl, a gyda chaniatâd ysgrifenedig, tynnwch lun o'r briw.
 • Sylwch ar y math o feinwe ar lleoliad y briw
 • Mae meinwe ronynnog yn feinwe coch ac iach

 • Gellir ystyried bod meinwe hypergranulation / gor-reoleiddio yn gor-gronynnu neu gnawd balch sy'n ymestyn yn fertigol uwchlaw lefel y croen o'i amgylch. Bydd angen gwastatáu hyn i alluogi ailddyrannu a gorchuddio'r meinwe gronynniad gan epidermis newydd, gellir defnyddio therapi steroid amserol i leihau y gronynniad hyper / gor-ymyrraeth fel ymyrraeth tymor byr.

 • Mae meinwe epithelialeiddiol yn gelloedd sydd wedi eu pacio’n dynn sydd yn tyfu dros feinwe ronynnog er mwyn adfer yr epidermis. Maent yn binc eu lliw a gellir eu gweld ar ymylon y briw neu fel ynysoedd gwyn/pinc yng ngwely’r briw ble maent yn cael eu cynhyrchu mewn safleoedd ffoliglau blew. Mae’r meinwe yma yn arwydd o wella

 • Slough, meinwe an-hyfyw yw hon a all fod yn feddal neu'n galed ac yn wlyb neu'n sych ac fel arfer mae'n lliw melyn

 • Mae meinwe Necrotig yn cyflwyno lliw du neu frown ac mae hwn yn feinwe an-hyfyw

 • Mae meinwe Heintiedig yn tueddu i fod yn wyrdd o ran lliw (neu gallai fod yn wyrdd llachar os yw Pseudomonas Aeruginosa yn bresennol). Dogfennu canran pob math o feinwe mewn clwyf a fydd yn caniatáu monitro gwelliant neu ddirywiad yn y gwely clwyf.

 • Mae arwyddion o haint yn cynnwys wlser sydd yn tyfu ynghyd ag arogl newidiol, newydd neu ddrwg, a gall fod yna fwy o boen neu archwys. Bydd haint lleol yn cael ei gyfyngu i wely’r briw/croen peri-wlser, tra bod llid yr isgroen yn haint sydd yn ymledu i fyny’r goes. Mae NICE wedi cyhoeddi canllawiau ar cellulitis a rhagnodi gwrthficrobaidd (NICE 2019).

 • Aseswch am glefyd fasgwlaidd ymylol (rhaid gwneud hyn cyn dechrau therapi cywasgu) - asesu ar gyfer, lliw, oerni ac ymddangosiad cysgodol ar y goes isaf, ail-lenwi capilari (> mae 4 eiliad yn arwydd o annigonolrwydd prifwythiennol).

 • Archwiliwch yr ardal peri-clwyf i asesu ar gyfer mwydo, cellulitis, edema, erythema, neu ecsema gwythiennol.

Mae'r canlynol yn y dosbarthiad a argymhellir gan EWMA o glefyd gwythiennol

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau