Clinigol

acute kidney injury teaser
Anafiadau acíwt i’r arennau

This module has been written specifically for Primary Care workers but has information that would be useful for all clinical staff...

Read more
Cancer care teaser
Gofal canser

Mae gofalu am bobl â chanser wedi bod yn destun trafod yn ddiweddar gyda nifer o sefydliadau yn amcanu at…

Read more
Chronic pain teaser
Poen cronig

Mae’n anodd rheoli poen cronig mewn Meddygaeth Teulu. Mae’n aml yn arwain at bolyfferyllaeth ac ymgynghoriadau mynych gyda chleifion allai…

Read more
coeliac teaser
Clefyd seliag

Mae’r modiwl yma yn rhoi trosolwg o glefyd seliag, y broses o’i adnabod a’i drin. Mae’n amlygu grwpiau o gleifion y dylid…

Read more
depression
Iselder a gorbryder

Mae’r pecyn addysgol yma yn amcanu at roi trosolwg o iselder. Mae’r term ‘iselder’ yn cyfeirio at grŵp o broblemau…

Read more
Eating disorders teaser
Anhwylderau bwyta

Crëwyd yr adnodd yma gan Dr Chris Price, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Uned Cymorth Ail-ddilysu gan ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau. Mae’n cynnwys…

Read more
dreamstime xs 34914627 v3
Poen yr wyneb

Mae achosion poen yr wyneb (“oro-facial”) yn niferus ac amrywiol. Mae achos mwyaf cyffredin poen yr wyneb yn tarddu o …

Read more
Familial cancer teaser
Canser y fron etifeddol

This resource contains information about familial predisposition to breast cancer.

Read more
fibromyalgia
Ffibromyalgia

Croeso i’r adnodd dysgu yma ynglŷn â ffibromyalgia. Mae hwn yn gyflwr cyffredin sydd yn effeithio ar rhwng 2 a 5% o’r boblogaeth,…

Read more
headaches teaser v3
Cur pen mewn Meddygaeth Teulu

There are multiple guidelines published on the subject and this module aimed at General Practitioners draws on many of the UK guidelines as source material.

Read more
crowd2
Iechyd trawsryweddol

Bydd y modiwl rhyngweithiol hwn, sy'n seiliedig ar achosion a allai ddod at Feddyg Teulu, yn eich diweddaru ar yr…

Read more
knee teaser
Cluniau a phengliniau

Mae’r pecyn addysgol yma yn canolbwyntio ar reoli osteoarthritis yn y cluniau a phengliniau yn anffarmacolegol a ffarmacolegol, yr anhwylder…

Read more
Beat Flu Logo md
Brechlyn ffliw

Brechlyn ffliw - eich canllaw yn annog eich cleifion i gael eu brechu, wedi'i greu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Read more
Low Back pain teaser
Poen gwaelod y cefn

Mae’r pecyn addysgol yma yn canolbwyntio ar leoli poen gwaelod y cefn yn briodol ac amserol. Mae’n broblem y mae…

Read more
Image of pills
Dangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru 2020 – 2021

Mae Dangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol AWMSG wedi cael eu diweddaru ar gyfer 2022-2023. Os gwelwch yn dda, adolygwch y dangosyddion presennol…

Read more
2
Cymell i Symud

This educational package has been designed for General Practitioners and their teams and based on a comprehensive research approach.

Read more
mooth cancer teaser
Canser y geg

Mae canserau y wefus, tafod, oroffaryncs a gweddill ceudod y geg (gaiff eu grwpio yn aml fel canser y geg)…

Read more
Parkinsons Teaser
Clefyd Parkinson

This module has been developed to update GPs in the latest treatment and management of Parkinson’s disease a progressive neurodegenerative disorder.

Read more
RLS teaser
Syndrom coesau aflonydd

Mae Syndrom coesau aflonydd (RLS), (a elwir hefyd yn glefyd Willis-Ekbom) yn gyflwr niwrolegol cronig cyffredin.  Mae pobl yr effeithir…

Read more
VLI Teaser
Wlseriad gwythiennol ar y goes

Wlseriad gwythiennol yw’r math mwyaf cyffredin o wlseriad ar y goes ac mae’n achosi problem glinigol sylweddol. Mae briw gwythiennol…

Read more
Veterans health teaser
Iechyd a lles cyn-filwyr

Datblygwyd yr adnodd yma er mwyn helpu i weithwyr iechyd yn y gymuned ddeall yn well y materion iechyd a…

Read more
Dulliau Atal Cenhedlu

CyflwyniadMae dulliau atal cenhedlu yn rhan sylweddol o waith Practis Cyffredinol.  Ar unrhyw un adeg, mae hyd at 10% o…

Read more
Canser y Croen

Ysgrifenwyd y modiwl hwn gan Dr Sarah Williams, meddyg yn Sir Fynwy.

Read more
hand holding v2
Gofal lliniarol a diwedd oes da

Mae'r modiwl hwn yn mynd â chi drwy'r egwyddorion cyffredinol o weld pobl sydd â chyflyrau lliniarol. Mae'n sôn am…

Read more
wordsSmall
Amrywiaeth Rhywedd

 

Bydd y fersiwn diweddaraf o'r modiwl hwn ar gael yn gymraeg yn fuan.

 

Bydd y modiwl rhyngweithiol hwn, sy'n seiliedig ar…

Read more
ChildSepsis
Sepsis

Ar ddiwedd y modiwl hwn cewch eich diweddaru ar yr arwyddion rhybudd i gadw golwg amdanynt wrth adnabod Sepsis, a…

Read more
orchestra
Problemau Iechyd Cerddorion

Cyflwyniad

Mae'r problemau iechyd corfforol ac iechyd meddwl sy'n gysylltiedig â cherddorion (amatur a phroffesiynol) yn niferus ac yn amrywiol, ac…

Read more
bodybuilder in the gym
Cyffuriau sy'n Gwella Perfformiad a Delwedd

RhagairDr Greg James (Meddyg Teulu mewn Gofal Brys yng Ngwent)

Sefydlodd y Prosiect SWIPED yng Nghasnewydd gyda Joanne Hughes, Mike Mallett…

Read more

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau