Clinigol

Anafiadau acíwt i’r arennau
Anafiadau acíwt i’r arennau

This module has been written specifically for Primary Care workers but has information that would be useful for all clinical staff...

Read more
Gofal canser
Gofal canser

Mae gofalu am bobl â chanser wedi bod yn destun trafod yn ddiweddar gyda nifer o sefydliadau yn amcanu at fireinio’r broses yr ydym yn gweit…

Read more
Poen cronig
Poen cronig

Mae’n anodd rheoli poen cronig mewn Meddygaeth Teulu. Mae’n aml yn arwain at bolyfferyllaeth ac ymgynghoriadau mynych gyda chleifion allai f…

Read more
Clefyd seliag
Clefyd seliag

Mae’r modiwl yma yn rhoi trosolwg o glefyd seliag, y broses o’i adnabod a’i drin. Mae’n amlygu grwpiau o gleifion y dylid eu profi ac mae’n …

Read more
Iselder a gorbryder
Iselder a gorbryder

Mae’r pecyn addysgol yma yn amcanu at roi trosolwg o iselder. Mae’r term ‘iselder’ yn cyfeirio at grŵp o broblemau iechyd meddwl sydd wedi e…

Read more
Anhwylderau bwyta
Anhwylderau bwyta

Crëwyd yr adnodd yma gan Dr Chris Price, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Uned Cymorth Ail-ddilysu gan ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau. Mae’n cynn…

Read more
Poen yr wyneb
Poen yr wyneb

Mae achosion poen yr wyneb (“oro-facial”) yn niferus ac amrywiol. Mae achos mwyaf cyffredin poen yr wyneb yn tarddu o  ffynhonnell odontogen…

Read more
Canser y fron etifeddol
Canser y fron etifeddol

This resource contains information about familial predisposition to breast cancer.

Read more
Ffibromyalgia
Ffibromyalgia

Croeso i’r adnodd dysgu yma ynglŷn â ffibromyalgia. Mae hwn yn gyflwr cyffredin sydd yn effeithio ar rhwng 2 a 5% o’r boblogaeth, sydd yn ac…

Read more
Cur pen mewn Meddygaeth Teulu
Cur pen mewn Meddygaeth Teulu

There are multiple guidelines published on the subject and this module aimed at General Practitioners draws on many of the UK guidelines as source material.

Read more
Iechyd trawsryweddol
Iechyd trawsryweddol

Bydd y modiwl rhyngweithiol hwn, sy'n seiliedig ar achosion a allai ddod at Feddyg Teulu, yn eich diweddaru ar yr ystyriaethau iechyd sy'n b…

Read more
Cluniau a phengliniau
Cluniau a phengliniau

Mae’r pecyn addysgol yma yn canolbwyntio ar reoli osteoarthritis yn y cluniau a phengliniau yn anffarmacolegol a ffarmacolegol, yr anhwylder…

Read more
Brechlyn ffliw
Brechlyn ffliw

Brechlyn ffliw - eich canllaw yn annog eich cleifion i gael eu brechu, wedi'i greu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Read more
Poen gwaelod y cefn
Poen gwaelod y cefn

Mae’r pecyn addysgol yma yn canolbwyntio ar leoli poen gwaelod y cefn yn briodol ac amserol. Mae’n broblem y mae Meddygon Teulu yn ei hwyneb…

Read more
Dangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru 2020 – 2021
Dangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru 2020 – 2021

Mae Dangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol AWMSG wedi cael eu diweddaru ar gyfer 2022-2023. Os gwelwch yn dda, adolygwch y dangosyddion presenno…

Read more
Cymell i Symud
Cymell i Symud

This educational package has been designed for General Practitioners and their teams and based on a comprehensive research approach.

Read more
Canser y geg
Canser y geg

Mae canserau y wefus, tafod, oroffaryncs a gweddill ceudod y geg (gaiff eu grwpio yn aml fel canser y geg) ar gynnydd. Yng Nghymru mae yna t…

Read more
Clefyd Parkinson
Clefyd Parkinson

This module has been developed to update GPs in the latest treatment and management of Parkinson’s disease a progressive neurodegenerative disorder.

Read more
Syndrom coesau aflonydd
Syndrom coesau aflonydd

Mae Syndrom coesau aflonydd (RLS), (a elwir hefyd yn glefyd Willis-Ekbom) yn gyflwr niwrolegol cronig cyffredin.  Mae pobl yr effeithir arny…

Read more
Wlseriad gwythiennol ar y goes
Wlseriad gwythiennol ar y goes

Wlseriad gwythiennol yw’r math mwyaf cyffredin o wlseriad ar y goes ac mae’n achosi problem glinigol sylweddol. Mae briw gwythiennol ar y go…

Read more
Iechyd a lles cyn-filwyr
Iechyd a lles cyn-filwyr

Datblygwyd yr adnodd yma er mwyn helpu i weithwyr iechyd yn y gymuned ddeall yn well y materion iechyd a lles penodol sydd yn gymwys i Gyn-f…

Read more
Dulliau Atal Cenhedlu
Dulliau Atal Cenhedlu

CyflwyniadMae dulliau atal cenhedlu yn rhan sylweddol o waith Practis Cyffredinol.  Ar unrhyw un adeg, mae hyd at 10% o fenywod, o oedran ge…

Read more
Canser y Croen
Canser y Croen

Ysgrifenwyd y modiwl hwn gan Dr Sarah Williams, meddyg yn Sir Fynwy.

Read more
Gofal lliniarol a diwedd oes da
Gofal lliniarol a diwedd oes da

Mae'r modiwl hwn yn mynd â chi drwy'r egwyddorion cyffredinol o weld pobl sydd â chyflyrau lliniarol. Mae'n sôn am rai cyflyrau lle y gallai…

Read more
Amrywiaeth Rhywedd
Amrywiaeth Rhywedd

 

Bydd y fersiwn diweddaraf o'r modiwl hwn ar gael yn gymraeg yn fuan.

 

Bydd y modiwl rhyngweithiol hwn, sy'n seiliedig ar astudiaethau …

Read more
Sepsis
Sepsis

Ar ddiwedd y modiwl hwn cewch eich diweddaru ar yr arwyddion rhybudd i gadw golwg amdanynt wrth adnabod Sepsis, a byddwch yn ymwybodol o'r o…

Read more
Problemau Iechyd Cerddorion
Problemau Iechyd Cerddorion

Cyflwyniad

Mae'r problemau iechyd corfforol ac iechyd meddwl sy'n gysylltiedig â cherddorion (amatur a phroffesiynol) yn niferus ac yn amry…

Read more
Cyffuriau sy'n Gwella Perfformiad a Delwedd
Cyffuriau sy'n Gwella Perfformiad a Delwedd

RhagairDr Greg James (Meddyg Teulu mewn Gofal Brys yng Ngwent)

Sefydlodd y Prosiect SWIPED yng Nghasnewydd gyda Joanne Hughes, Mike Mallett…

Read more

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau