Datganiad hygyrchedd

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniol a ffontiau
 • chwyddo i mewn hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Gwyddom nad yw rhai rhannau o'r wefan hon ar gael yn llawn:

 • ni allwch addasu uchder llinell na bylchu testun
 • efallai na fydd rhai dogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrin
 • Efallai na fydd fideos wedi'u recordio o flaen llaw yn cynnwys capsiynau

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordio sain neu Braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn dod yn ôl atoch mewn 30 diwrnod gwaith ar y mwyaf.

Adrodd am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion heiw.digital@wales.nhs.uk.

Y weithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) Hygyrchedd 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn bersonol

Rydym yn ymchwilio i'r opsiwn i ddarparu gwasanaeth trosglwyddo testun i bobl sy'n fyddar, nam ar eu clyw neu sydd â rhwystr lleferydd.

Mae gan ein swyddfeydd ddolenni ymsefydlu sain, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Darganfyddwch sut i gysylltu ni.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan ar gael, yn unol â Rheoliadau Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) Hygyrchedd 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 AA oherwydd y diffyg cydymffurfio a'r eithriadau a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

 • Strwythur pennawd tabl anghywir - Cyfeirnod WCAG: Maen prawf llwyddiant 1.3.1 (lefel A) - Gwybodaeth a pherthnasoedd
 • Dim testun ALT mewn ffeiliau y gellir eu lawrlwytho - Cyfeirnod WCAG: Maen prawf llwyddiant 1.1.1 (lefel A) - Cynnwys heblaw Testun
 • Dim testun ALT mewn ffeiliau y gellir eu lawrlwytho - Cyfeirnod WCAG: Maen prawf llwyddiant 1.1.1 (lefel A) - Cynnwys heblaw testun
 • Graffig nad yw'n fewnlin yn ffeil Word y gellir ei lawrlwytho - Cyfeirnod WCAG: Maen prawf llwyddiant 1.3.2 (lefel A) - Dilyniant ystyrlon
 • Dim testun ALT mewn ffeiliau y gellir eu lawrlwytho - Cyfeirnod WCAG: Maen prawf llwyddiant 1.1.1 (lefel A) - Cynnwys heblaw Testun
 • Adnabyddiaeth ddyblyg ar dudalen - Cyfeirnod WCAG: Maen prawf llwyddiant 4.1.1 (lefel A) – Parsing
 • Tagiau angor gwag - Cyfeirnod WCAG: Maen prawf llwyddiant 2.4.4 (lefel A) - Pwrpas cyswllt (yn ei gyd-destun), maen prawf llwyddiant 2.4.9 (lefel A) - Pwrpas cyswllt (dolen yn unig) a maen prawf llwyddiant 4.1.2 (lefel A) - Enw, rôl, gwerth
 • Ffeiliau PDF heb eu tagio - Cyfeirnod WCAG: Maen prawf llwyddiant 1.3.1 (lefel A) - Gwybodaeth a pherthnasoedd
 • Teitlau tudalennau dyblyg - Cyfeirnod WCAG: Maen prawf llwyddiant 2.4.2 (lefel A) - Tudalen o'r enw
 • Defnydd anghywir o dablau HTML - Cyfeirnod WCAG: Maen prawf llwyddiant 1.3.2 (lefel A) - Dilyniant ystyrlon)
 • Defnydd anghywir o briodoleddau ALT - Cyfeirnod WCAG: Maen prawf llwyddiant 1.1.1 (lefel A) - Cynnwys heblaw Testun
 • Priodoledd teitl coll yn y tag iframe - Cyfeirnod WCAG: Maen prawf llwyddiant 2.4.1 (lefel A) - Blociau ffordd osgoi
 • Labeli maes ffurf unigryw - Cyfeirnod WCAG: Maen prawf llwyddiant 2.4.6 (lefel AA) - Penawdau a labeli
 • Penawdau gwag - Cyfeirnod WCAG: Maen prawf llwyddiant 2.4.6 (lefel AA) - Penawdau a labeli

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Mae rhai o'n dogfennau PDFs a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym PDFs gyda gwybodaeth am sut y gall defnyddwyr gael mynediad at ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn mis Rhagfyr 2020, rydym yn bwriadu naill ai trwsio'r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu trwsio dogfennau sy'n perthyn i'r categori hwn yn adran Adnoddau'r Gweithlu ar y safle.

Bydd unrhyw ddogfennau PDFs neu Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd.

Cynnwys trydydd parti

Pan fo'r safle'n cysylltu â chynnwys trydydd parti, cyfeirir at hyn yn glir fel y cyfryw ac mae wedi'i eithrio rhag bodloni'r rheoliadau hygyrchedd sydd o fewn ein rheolaeth.

Beth rydyn ni'n ei wneud i wella hygyrchedd

Ein bwriad yw parhau i wella hygyrchedd gydag archwiliadau mewnol ac allanol rheolaidd.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 26/06/2020. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 15/09/2020.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 25/08/2020. Cynhaliwyd y prawf gan ein tîm Digidol yn AaGIC gan ddefnyddio offer hygyrchedd gan ddefnyddio WAVE, axe, SortSite and Lighthouse

Cafodd y llwyfan ei brofi'n allanol hefyd gan Shaw Trust ym mis Ebrill 2020.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau