Iechyd Meddwl yn ystod Covid-19

This module has been written for GPs to advise on how to manage people with mental health conditions during the COVID-19 pandemic.

This module has been written for GPs to advise on how to manage people with mental health conditions during the COVID-19 pandemic.

Read more about Iechyd Meddwl yn ystod Covid-19

Cur pen mewn Meddygaeth Teulu

There are multiple guidelines published on the subject and this module aimed at General Practitioners draws on many of the UK guidelines as source material.

Headaches are a common presentation in General Practice. The assessment and management of the presentation is often perceived as a difficult consultation...

Read more about Cur pen mewn Meddygaeth Teulu

Cynllun Cerdyn Melyn

All medicines can cause unwanted side effects in some patients. Many of these will cause little harm. However, some of these adverse drug reactions (ADRs) will be associated with significant morbidity or even mortality.

This module will explore in detail the history behind the Yellow Card Scheme, the importance of pharmacovigilance and the practicalities of encouraging reporting within primary care and the general population.

Read more about Cynllun Cerdyn Melyn

Diogelu Plant

Keeping children and young people safe is something that all adults need to be mindful of, and everyone should be alert to signs of possible abuse and neglect. Safeguarding in Wales is the responsibility of the Welsh Government and is a statutory responsibility for all health professionals.

Read more about Diogelu Plant

Arfarnu, Ail-ddilysu a MARS

Medical appraisal in Wales is designed to be supportive & developmental, it should acknowledge past development whilst framing plans for progress. Revalidation has medical appraisal firmly at the centre of information gathering

This module has been created as an all-encompassing resource for Doctors who are new to appraisal & revalidation

Read more about Arfarnu, Ail-ddilysu a MARS

Cymell i Symud

This educational package has been designed for General Practitioners and their teams and based on a comprehensive research approach.

This package is to give all health professionals the tools and information to enable them to educate, motivate and encourage patients about the benefits of physical activity.

Read more about Cymell i Symud

Filter resources

Sort resources

Anafiadau acíwt i’r arennau
Anafiadau acíwt i’r arennau

This module has been written specifically for Primary Care workers but has information that would be useful for all clinical staff...

Read more
Popeth am Archwilio
Popeth am Archwilio

Ar gyfer pwy mae’r adnodd yma?

Dyluniwyd yr adnodd yma yn bennaf ar gyfer meddygon teulu sydd yn dymuno cynnal archwiliad clinigol. Mae’n a…

Read more
Orbit360

Crëwyd gan Dr Chris Price a Thîm Orbit360

Ar ddiwedd y sesiwn hon bydd gennych:

mwy o wybodaeth am gasglu adborth gan gleifion wrth gynnal…

Read more
Cyfres Diogelu

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau Datblygiad proffesiynol parhaus…

Read more
Gofal canser
Gofal canser

Mae gofalu am bobl â chanser wedi bod yn destun trafod yn ddiweddar gyda nifer o sefydliadau yn amcanu at fireinio’r broses yr ydym yn gweit…

Read more
Anaffylacsis

Crëwyd gan Dr David Lupton, Meddyg Teulu 

 

Adnoddau a ChyfeirnodauThe British Society for Allergy & Clinical Immunology (BSACI)

Anaphyla…

Read more
Cyfres Mental Health

Mae’r Uned Ddiogelu Ranbarthol yn cyflwyno cyfres o weminarau wedi’u recordio. Mae’r rhain wedi cael eu dylunio gan arbenigwyr er mwyn hysby…

Read more
Poen cronig
Poen cronig

Mae’n anodd rheoli poen cronig mewn Meddygaeth Teulu. Mae’n aml yn arwain at bolyfferyllaeth ac ymgynghoriadau mynych gyda chleifion allai f…

Read more
Iechyd Trawsrywedd

Crëwyd gan Dr Sophie Quinney, Meddyg Teulu sydd â diddordeb arbennig mewn Iechyd Trawsrywedd

Ar ddiwedd y fideo hwn bydd gennych yr hanfodi…

Read more
Materion y Fron a Gynaecoleg

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau Datblygiad proffesiynol parhaus…

Read more
Clefyd seliag
Clefyd seliag

Mae’r modiwl yma yn rhoi trosolwg o glefyd seliag, y broses o’i adnabod a’i drin. Mae’n amlygu grwpiau o gleifion y dylid eu profi ac mae’n …

Read more
Gweminarau wedi'i Recordio

       

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd bynn…

Read more
Celfyddydau ac Iechyd yng Nhymru

Ffilm fer, addysgiadol i ddisgrifio’r ffyrdd mae’r celfyddydau yn cael eu defnyddio ar draws lleoliadau gofal cymdeithasol yng Nghymru ar gy…

Read more
Iselder a gorbryder
Iselder a gorbryder

Mae’r pecyn addysgol yma yn amcanu at roi trosolwg o iselder. Mae’r term ‘iselder’ yn cyfeirio at grŵp o broblemau iechyd meddwl sydd wedi e…

Read more
Sgiliau ymgysylltu a dylanwadu
Sgiliau ymgysylltu a dylanwadu

Mae’r modiwl addysg hwn yn dwyn ynghyd gyflwyniadau nifer o hwyluswyr y rhaglen 3D (Datblygu Meddygon i Ddarparu). Mae'r rhaglen 3D yn cael …

Read more
Covid-19

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau Datblygiad proffesiynol parhaus…

Read more
Anhwylderau bwyta
Anhwylderau bwyta

Crëwyd yr adnodd yma gan Dr Chris Price, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Uned Cymorth Ail-ddilysu gan ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau. Mae’n cynn…

Read more
Sgiliau arfarnu uwch
Sgiliau arfarnu uwch

Mae’r adnodd hyfforddi hwn wedi’i ddatblygu i helpu arfarnwyr meddygol i fyfyrio ar eu sgiliau presennol, fel cyfeiriad at arferion gorau ac…

Read more
Canolfannau Diagnosis Cyflym (RDC)

Mae Canolfannau Diagnosis Cyflym (RDCs) yn darparu llwybr diagnostig i gleifion â symptomau annelwig (amws) ond sy’n peri pryder. Nid yw eu …

Read more
Poen yr wyneb
Poen yr wyneb

Mae achosion poen yr wyneb (“oro-facial”) yn niferus ac amrywiol. Mae achos mwyaf cyffredin poen yr wyneb yn tarddu o  ffynhonnell odontogen…

Read more
Clefyd Siwgr

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd bynnag a lle b…

Read more
Ymarfer myfyriol
Ymarfer myfyriol

Pan fyddwch yn oedi i edrych yn y drych un bore - ac edrych o ddifri - a dwi’n golygu oedi, archwilio’n fanwl y gwallt gwyn, y crychau’n y c…

Read more
Canser y fron etifeddol
Canser y fron etifeddol

This resource contains information about familial predisposition to breast cancer.

Read more
Rhewmatoleg

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd bynnag a lle b…

Read more
Ffibromyalgia
Ffibromyalgia

Croeso i’r adnodd dysgu yma ynglŷn â ffibromyalgia. Mae hwn yn gyflwr cyffredin sydd yn effeithio ar rhwng 2 a 5% o’r boblogaeth, sydd yn ac…

Read more
Dychwelyd i'r gwaith
Dychwelyd i'r gwaith

Mae gan ddiwydiannau Prydain gysylltiad hir â deddfwriaeth iechyd a diogelwch sy'n rhychwantu dros 150 o flynyddoedd1. Roedd Deddf Iechyd a …

Read more
Cardioleg

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd bynnag a lle b…

Read more
Pan oedd Bill yn wael
Pan oedd Bill yn wael

Yn aml iawn mae problemau gyda systemau yn amharu ar daith esmwyth y claf drwy ofal iechyd. Gall yr ymarferion yma helpu eich tîm i ganfod u…

Read more
Cyflwyniad i hyfforddiant

 

Cyflwyniad i fodiwl Hyfforddi mewn Arfarnu Meddygol 

Dyluniwyd yr e-fodiwl hwn fel adnodd ar gyfer datblygiad proffesiynol ar gyfer Arfa…

Read more
Niwrolegol

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd bynnag a lle b…

Read more
Iechyd trawsryweddol
Iechyd trawsryweddol

Bydd y modiwl rhyngweithiol hwn, sy'n seiliedig ar achosion a allai ddod at Feddyg Teulu, yn eich diweddaru ar yr ystyriaethau iechyd sy'n b…

Read more
Dermatoleg

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd bynnag a lle b…

Read more
Cluniau a phengliniau
Cluniau a phengliniau

Mae’r pecyn addysgol yma yn canolbwyntio ar reoli osteoarthritis yn y cluniau a phengliniau yn anffarmacolegol a ffarmacolegol, yr anhwylder…

Read more
Pediatreg

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd bynnag a lle b…

Read more
Brechlyn ffliw
Brechlyn ffliw

Brechlyn ffliw - eich canllaw yn annog eich cleifion i gael eu brechu, wedi'i greu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Read more
Meddygaeth Ffordd o Fyw

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd bynnag a lle b…

Read more
Poen gwaelod y cefn
Poen gwaelod y cefn

Mae’r pecyn addysgol yma yn canolbwyntio ar leoli poen gwaelod y cefn yn briodol ac amserol. Mae’n broblem y mae Meddygon Teulu yn ei hwyneb…

Read more
Camddefnyddio Sylweddau a Gwendidau Eraill

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd bynnag a lle …

Read more
Dangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru 2020 – 2021
Dangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru 2020 – 2021

Mae Dangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol AWMSG wedi cael eu diweddaru ar gyfer 2022-2023. Os gwelwch yn dda, adolygwch y dangosyddion presenno…

Read more
Canllawiau Arfarnu Rhithwir
Canllawiau Arfarnu Rhithwir

Croeso i'n hadnodd sy‘n rhoi arweiniad i Arfarnwyr sy'n cynnal gwerthusiadau rhithwir.

Newidiodd y pandemig coronafirws y ffordd mae meddyg…

Read more
Canser y geg
Canser y geg

Mae canserau y wefus, tafod, oroffaryncs a gweddill ceudod y geg (gaiff eu grwpio yn aml fel canser y geg) ar gynnydd. Yng Nghymru mae yna t…

Read more
Clefyd Parkinson
Clefyd Parkinson

This module has been developed to update GPs in the latest treatment and management of Parkinson’s disease a progressive neurodegenerative disorder.

Read more
Syndrom coesau aflonydd
Syndrom coesau aflonydd

Mae Syndrom coesau aflonydd (RLS), (a elwir hefyd yn glefyd Willis-Ekbom) yn gyflwr niwrolegol cronig cyffredin.  Mae pobl yr effeithir arny…

Read more
Wlseriad gwythiennol ar y goes
Wlseriad gwythiennol ar y goes

Wlseriad gwythiennol yw’r math mwyaf cyffredin o wlseriad ar y goes ac mae’n achosi problem glinigol sylweddol. Mae briw gwythiennol ar y go…

Read more
Iechyd a lles cyn-filwyr
Iechyd a lles cyn-filwyr

Datblygwyd yr adnodd yma er mwyn helpu i weithwyr iechyd yn y gymuned ddeall yn well y materion iechyd a lles penodol sydd yn gymwys i Gyn-f…

Read more
Gofal lliniarol a diwedd oes da
Gofal lliniarol a diwedd oes da

Mae'r modiwl hwn yn mynd â chi drwy'r egwyddorion cyffredinol o weld pobl sydd â chyflyrau lliniarol. Mae'n sôn am rai cyflyrau lle y gallai…

Read more
Amrywiaeth Rhywedd
Amrywiaeth Rhywedd

 

Bydd y fersiwn diweddaraf o'r modiwl hwn ar gael yn gymraeg yn fuan.

 

Bydd y modiwl rhyngweithiol hwn, sy'n seiliedig ar astudiaethau …

Read more
Sepsis
Sepsis

Ar ddiwedd y modiwl hwn cewch eich diweddaru ar yr arwyddion rhybudd i gadw golwg amdanynt wrth adnabod Sepsis, a byddwch yn ymwybodol o'r o…

Read more
Cyffuriau sy'n Gwella Perfformiad a Delwedd

RhagairDr Greg James (Meddyg Teulu mewn Gofal Brys yng Ngwent)

Sefydlodd y Prosiect SWIPED yng Nghasnewydd gyda Joanne Hughes, Mike Mallett…

Read more

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau