Cyfres Diogelu

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau Datblygiad proffesiynol parhaus yn fyw, pryd bynnag a lle bynnag y dymunwch!

Mae gan glinigwyr sy'n gweithio ym maes gofal sylfaenol rôl allweddol wrth amddiffyn oedolion a phlant sy'n agored i niwed mewn cymdeithas. Rydym mewn sefyllfa unigryw i adnabod dioddefwyr o gam-driniaeth domestig, plant mewn perygl o niwed neu’r henoed bregus, oherwydd mae’r bobl hyn yn dod i mewn i’n meddygfeydd. Rydym yn eu hadnabod ac maent yn fwy tebygol i ymddiried ynom.  Dr Rowena Christmas.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Cyflwyniad i Ddiogelu a Lefel 3

Trosolwg: Mae'n bwysig bod y rhai sy'n gweithio ym maes gofal sylfaenol yn ymwybodol o ofynion hyfforddiant diogelwch a'r hyn y mae angen iddynt ei wneud i'w bodloni. Bydd y sesiwn Holi ac Ateb hwn yn esbonio pam fod diogelu yn bwysig, beth yw’r cymwyseddau a’r gofynion hyfforddi a sut rydym yn eich cynorthwyo i gyrraedd Lefel 3.

 

Siaradwr: Dr Rowena Christmas. Partner Meddyg Teulu o Bractis Dyffryn Gwy, ger Mynwy. Arweinydd Diogelu yno am dros 20 mlynedd.Sefydlwyd eu grŵp Cefnogi Cymheiriaid Diogelu Clwstwr yn 2018. Enghraifft Bevan ar gyfer Diogelu ac Arweinydd Diogelu. Cadeirydd y Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a Arweinydd Diogelu yng Nghymru.

Hwylusir gan: Dr Nicola Flower Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Trawsgrifiad

Wedi'i recordio: Mai 2021  Hyd: 22 Munud

Diogelu Oedolion

Trosolwg: Mae gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol rôl unigryw a breintiedig. Mae cleifion a’u teuluoedd yn ein derbyn i’w bywydau, yn aml ar adegau o gyfyngder mawr, er mwyn i ni eu cefnogi a’u helpu. Rhan o’n harfer cyfannol yw diogelu hawl ein claf sy’n oedolyn i fyw mewn diogelwch, heb gamdriniaeth ac esgeulustod. Mae’n bwysig ein bod yn cydnabod bod gan oedolion berthnasoedd rhyngbersonol cymhleth ar brydiau ac y gallent fod yn amwys, yn aneglur neu’n afrealistig ynghylcheu hamgylchiadau personol. Byddwn yn ystyried pwysigrwydd personoli’r broses ddiogelu, fel ein bod yn rheoli sefyllfaoedd drwy ddull sydd dan arweiniad y person ac sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Canlyniadau dysgu: Bydd y gweminar wedi'i recordio yma yn cynnig ymweliad gwib â heriau unigryw Diogelu Oedolion. Byddwn yn cwmpasu Egwyddorion Diogelu a Deddf Gofal 2014, y Ddeddf Galluedd Meddyliol, a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid a’r Trefniadau Amddiffyn Rhyddid newydd, Atwrneiaeth Barhaus a byddwn yn diweddu gandrafod rhai o’r gwahanol ffurfiauo gamdriniaeth. Bydd digon o achosion di enw yn cael eu darparu drwyddi draw, gyda’r gobaith o’i gwneud yn fwy diddorol a chlinigol berthnasol.

 

Siaradwr: Dr Rowena Christmas. Partner Meddyg Teulu o Bractis Dyffryn Gwy, ger Mynwy. Arweinydd Diogelu yno am dros 20 mlynedd.Sefydlwyd eu grŵp Cefnogi Cymheiriaid Diogelu Clwstwr yn 2018. Enghraifft Bevan ar gyfer Diogelu ac Arweinydd Diogelu. Cadeirydd y Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a Arweinydd Diogelu yng Nghymru.

Hwylusir gan: Dr Nicola Flower Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Trawsgrifiad

Wedi'i recordio: Mehefin 2021  Hyd: 57 Munud

Cynlluniau Gofal Ymlaen Llaw ac at y Dyfodol    

Trosolwg: "Pe bai gofal lliniarol yn cael ei ystyried yn ymwneud â byw yn lle marw, gallem drawsnewid ymarfer, sgyrsiau, a'r ffordd y mae pobl yn byw rhan olaf eu bywydau." Katherine Mannix

Mae Cynlluniau Gofal Ymlaen Llaw ac at y Dyfodol personol yn ffactor hanfodol o ran sicrhau bod pobl yn cael gofal urddasol o ansawdd uchel; yn enwedig i bobl sydd â chyflyrau difrifol sy'n cyfyngu ar fywyd, a phobl hŷn a allai fod yn fregus.  Yn ystod y drafodaeth hon byddwn yn ystyried beth yw Cynlluniau Gofal Ymlaen Llaw ac at y Dyfodol, pam y gall fod yn heriol i'w drafod a pham ei fod mor bwysig.

Canlyniadau dysgu: Byddwn yn trafod pwy sydd angen cynllun, a phryd yw'r amseroedd gorau i siarad amdano. Byddwn yn defnyddio Cynllun Pwyntiau Rhaglen Gofal Lliniarol Ôl-raddedig Caerdydd sy'n cynnig arweiniad ar sut i ddechrau'r sgyrsiau hyn a beth i'w wneud os yw'n teimlo'n anodd. Byddwn yn adolygu'r Ddeddf Galluedd Meddyliol a'i goblygiadau yn y lleoliad hwn ac yn edrych ar rai grwpiau o gleifion penodol lle gellir anwybyddu'r drafodaeth bwysig hon.

 

Siaradwr: Dr Rowena Christmas. Partner Meddyg Teulu o Bractis Dyffryn Gwy, ger Mynwy. Arweinydd Diogelu yno am dros 20 mlynedd.Sefydlwyd eu grŵp Cefnogi Cymheiriaid Diogelu Clwstwr yn 2018. Enghraifft Bevan ar gyfer Diogelu ac Arweinydd Diogelu. Cadeirydd y Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a Arweinydd Diogelu yng Nghymru.

Hwylusir gan: Dr Nicola Flower Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Trawsgrifiad

Wedi'i recordio:  Gorffennaf 2021  Hyd: 50 Munud

 

Cynlluniau Gofal Ymlaen Llaw ar gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu

 

 

Siaradwr: Dr Rowena Christmas. Partner Meddyg Teulu o Bractis Dyffryn Gwy, ger Mynwy. Arweinydd Diogelu yno am dros 20 mlynedd.Sefydlwyd eu grŵp Cefnogi Cymheiriaid Diogelu Clwstwr yn 2018. Enghraifft Bevan ar gyfer Diogelu ac Arweinydd Diogelu. Cadeirydd y Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a Arweinydd Diogelu yng Nghymru.

Wedi'i recordio:  Mawrth 2022  Hyd: 50 Munud

Trawsgrifiad

Cam-drin Domestig a Rheoli Gorfodol 

Trosolwg: Mae cam-drin domestig yn warthus yn ei doll ar y bobl a'r teuluoedd yr effeithir arnynt. Mae'n gam-drin hawliau dynol ac yn broblem fawr i iechyd y cyhoedd oherwydd y canlyniadau iechyd hirdymor i bobl sydd wedi'i brofi.  Mae mwy na 2 filiwn o bobl dros 16 oed yng Nghymru a Lloegr yn dioddef cam-drin domestig ar ryw ffurf bob blwyddyn. Hynny yw 1 o bob 4 menyw ac 1 o bob 6 dyn. Mae'r plant sy'n gaeth i weld a chlywed y cam-drin hefyd yn cael eu heffeithio'n ddwfn. Gwyddom mai ein gwasanaethau iechyd megis meddygon teulu, ymwelwyr iechyd, bydwragedd, adrannau brys, staff clinigol ambiwlans ac iechyd rhywiol yw'r pwynt cyswllt cyntaf amlaf i bobl sy'n dioddef camdriniaeth.  

Yn ogystal â'r effaith drasig bersonol ar bob teulu yr effeithir arnynt, mae cam-drin domestig yn costio £4 biliwn i wasanaethau cyhoeddus bob blwyddyn, gyda'r GIG yn dwyn bron i hanner y gost hon.  

Mae pobl sy'n profi cam-drin domestig yn aml yn daer eisiau help ond yn ofni siarad am hyn. Efallai eu bod yn fwy tebygol o wneud hynny wrth ddefnyddio gwasanaethau iechyd, oherwydd yn hanfodol maent yn ymddiried mewn gweithwyr iechyd proffesiynol â datgelu, a gallwn gynnig cefnogaeth ymarferol i ddioddefwyr a chyflawnwyr. Yn y modd hwn mae gennym gyfle i newid bywydau pobl. Dim ond pan fyddwn yn teimlo'n hyderus ac yn cael cefnogaeth y gall Gweithwyr Iechyd Proffesiynol gyflawni hyn, fel bod ymholi arferol i gam-drin domestig yn dod yn rhan sylfaenol o sgiliau ac arfer ein harfer bob dydd.  

Canlyniadau Dysgu: Nod y sgwrs hon yw cynnig gwybodaeth ac adnoddau i gynorthwyo gweithwyr iechyd proffesiynol i ofyn y cwestiynau cywir ac felly helpu i ddod â'r cylch cam-drin i ben. 

 

Siaradwr: Dr Rowena Christmas. Partner Meddyg Teulu o Bractis Dyffryn Gwy, ger Mynwy. Arweinydd Diogelu yno am dros 20 mlynedd.Sefydlwyd eu grŵp Cefnogi Cymheiriaid Diogelu Clwstwr yn 2018. Enghraifft Bevan ar gyfer Diogelu ac Arweinydd Diogelu. Cadeirydd y Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a Arweinydd Diogelu yng Nghymru.

Hwylusir gan: Dr Nicola Flower Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Trawsgrifiad

Wedi'i recordio:  Mehefin 2021  Hyd: 49 munud

 

Cyflwyniad Dyrys a Ffug neu Salwch Wedi'i Ysgogi Mewn Plant - Persbectif Gofal Sylfaenol

Trosolwg: Yn aml, mae ansicrwydd ynghylch y meini prawf ar gyfer amau FII/PP, a'r trothwy ar gyfer galw'r  weithdrefn ddiogelu. Yn y DU rydym yn symud tuag at gydnabyddiaeth ac ymyrraeth gynharach heb fod angen prawf o dwyll bwriadol.

Yn aml, mae gan blant a phobl ifanc sydd â chyflwyniadau treiddiol rywfaint o salwch sylfaenol, ac mae'n anodd profi gorliwio symptomau a hyd yn oed yn anos i weithwyr iechyd proffesiynol eu rheoli a'u trin yn briodol. Nod canllawiau newydd gan Goleg Brenhinol Paediatregwyr ac Iechyd Plant a gyhoeddwyd eleniyw darparu fframwaith ar gyfer ymyrraeth gynharach i archwilio pryderon plant, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol er mwyn ceisio, os yw hyn yn bosibl, fynd i'r afael â chyflwyniad treiddiol ymhell cyn i niwed sylweddol ddod i'r plentyn neu'r person ifanc, tra hefyd yn amlinellu pryd y gallai fod angen gweithredu ar unwaith

Canlyniadau Dysgu: Nod y weminar hon yw crynhoi'r canllawiau newydd mewn ffordd sydd fwyaf defnyddiol i bobl sy'n gweithio ym maes gofal sylfaenol

 

 

Siaradwr: Dr Rowena Christmas. Partner Meddyg Teulu o Bractis Dyffryn Gwy, ger Mynwy. Arweinydd Diogelu yno am dros 20 mlynedd.Sefydlwyd eu grŵp Cefnogi Cymheiriaid Diogelu Clwstwr yn 2018. Enghraifft Bevan ar gyfer Diogelu ac Arweinydd Diogelu. Cadeirydd y Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a Arweinydd Diogelu yng Nghymru.

Hwylusir gan: Dr Nicola Flower Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Trawsgrifiad

Wedi'i recordio:  Mehefin 2021  Hyd: 52 Munud

 

Llinellau Cyffuriau Cham-drin Plant

Trosolwg: Mae arbenigwr ar ddibyniaeth wedi rhybuddio bod “Cymru’n boddi mewn cyffuriau stryd oherwydd y cynnydd yn nifer y gangiau llinellau sirol”. Dywedodd yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol fod mwy na 100 o gangiau yn gweithredu mewn trefi ar draws Cymru, gyda phenaethiaid cyffuriau yn rhoi cyfarwyddiadau o Lundain, Birmingham a Lerpwl yn bennaf.

Mae llinellau cyffuriau yn fath o gamfanteisio troseddol. Dyma pryd mae troseddwyr yn creu cyfeillgarwch â phlant, naill ai ar-lein neu all-lein, ac yna'n eu defnyddio i werthu cyffuriau. Mae'r 'llinellau' yn cyfeirio at ffonau symudol a ddefnyddir i reoli person ifanc sy'n dosbarthu cyffuriau, yn aml i drefi y tu allan i'w sir enedigol.

Canlyniadau Dysgu: Mae’r weminar hon yn gyfle i ddeall mwy am y bygythiad cynyddol gyffredin hon i blant ein cenedl, sut i adnabod yr arwyddion bod plentyn mewn perygl, a beth ddylech chi ei wneud os oes gennych bryderon.

 

Siaradwr: Dr Rowena Christmas. Partner Meddyg Teulu o Bractis Dyffryn Gwy, ger Mynwy. Arweinydd Diogelu yno am dros 20 mlynedd.Sefydlwyd eu grŵp Cefnogi Cymheiriaid Diogelu Clwstwr yn 2018. Enghraifft Bevan ar gyfer Diogelu ac Arweinydd Diogelu. Cadeirydd y Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a Arweinydd Diogelu yng Nghymru.

Hwylusir gan: Dr Nicola Flower Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Trawsgrifiad

Wedi'i recordio:  Ebrill 2022  Hyd: 47 Munud

Trosolwg o Ddiogelu Plant

Trosolwg: Mae gan bawb sy’n dod i gysylltiad â phlant a’u teuluoedd rôl i’w chwarae mewn atal, adnabod ac ymateb i bryderon er mwyn diogelu plant rhag niwed. Mae gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol rôl unigryw a breintiedig. Mae cleifion a’u teuluoedd yn ein caniatáu ni i mewn i’w bywydau, yn aml ar adegau o drallod mawr, er mwyn inni eu cynorthwyo rhoi cymorth. Pan fyddwn yn sicrhau bod diogelwedi’i mewnblannu yn rhan allweddol o’n harfer gyfannol, gallwn ddefnyddio’r ymddiriedaeth a grëwyd i gydnabod pryderon yn gynnar ac ymyrryd. Gall gwneud hyn newid bywydau.

Canlyniadau Dysgu: Byddwn yn ystyried egwyddorion diogela sut mae’r rhain yn cyd-fynd â’r fframwaith deddfwriaethol a pholisi. Yna byddwn yn ystyried adolygiadau o achosion difrifol ddiweddar a sut mae’r rhain yn amlygu themâu sy’n cael eu hailadrodd pan ddaw plant i niwed difrifol.

 

Cysylltwch â heiw.cpdadmin@wales.nhs.uk i weld y gweminar.

Siaradwr: Dr Rowena Christmas. Partner Meddyg Teulu o Bractis Dyffryn Gwy, ger Mynwy. Arweinydd Diogelu yno am dros 20 mlynedd. Sefydlwyd eu grŵp Cefnogi Cymheiriaid Diogelu Clwstwr yn 2018. Enghraifft Bevan ar gyfer Diogelu ac Arweinydd Diogelu Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol yng Nghymru ers 2019.

Hwylusir gan: Dr Nicola Flower Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Wedi'i recordio:  Medi 2022  Hyd: 49 Munud

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen isod, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.

Dolen Adborth

 

 


Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau