Wlseriad gwythiennol ar y goes

Module created Ebrill 2017

Wlseriad gwythiennol yw’r math mwyaf cyffredin o wlseriad ar y goes ac mae’n achosi problem glinigol sylweddol. Mae wlseriad gwythiennol ar y goes yn friw agored ar y croen sydd fel arfer yn digwydd  ar ochr fedial rhan isaf y goes rhwng y ffêr a’r pen-glin o ganlyniad i ddiffyg gwythiennol cronig (CVI),

Mae cyffredinrwydd wlserau gwythiennol ar y goes (VLUau) yn cynyddu, ac yn cyd-ddigwydd â phoblogaeth sydd yn heneiddio. Mae VLU yn gyflwr mynych cyffredin ac amcangyfrifir bod ei gyffredinrwydd yn rhwng 0.1% a 0.3% yn y DU. Bydd 1% o’r boblogaeth yn dioddef wlseriad ar y goes ar ryw adeg yn eu bywydau, a bydd hynny yn dyblu i 2% o bobl dros 80 oed. Mae effaith wlser gwythiennol ar y goes yn achosi heriau sylweddol i gleifion a’r system gofal iechyd. Mae cleifion yn adrodd y gall VLU effeithio’n negyddol ar bob agwedd o fywyd bob dydd  a gall achosi iselder, gorbryder ac arwahanrwydd cymdeithasol. Gall archwys sydd yn diferu, poen, arogl, symudedd cyfyngedig a tharfu ar gwsg fod yn arbennig o drallodus i’r claf. Hefyd, mae VLUau yn effeithio’n economaidd ar y system gofal iechyd. Yn y DU amcangyfrifwyd bod gofalu am friwiau yn defnyddio 25%-65% o amser nyrsys cymunedol ac mae trin VLUau yn costio £168-£198 miliwn y flwyddyn. Gyda chyfradd mynychder amcangyfrifiedig o 26%-69% a phoblogaeth sydd yn heneiddio’n gynyddol, gall yr holl ffigyrau yma barhau i godi.

Wlserau gwythiennol yn y goes yw’r math mwyaf cyffredin o friw ar goesau (tua 50% o’r holl wlserau) ac maent yn deillio o nam ar ffwythiant y gwythiennau a elwir yn ddiffyg gwythiennol cronig.

O ystyried poblogaeth sydd yn heneiddio’n gynyddol a galwadau ar wasanaethau, mae mwy o gleifion yn derbyn gofal mewn sefydliadau gofal sylfaenol. Nod y canllawiau yma yw helpu i feddygon teulu a nyrsys practis diagnosio a rheoli wlserau gwythiennol ar y goes gan gyfeirio at ganllawiau arferion gorau. Mae llawer o’r adnodd yma yn seiliedig ar ganllawiau datganiad diweddaraf y Gymdeithas Rheoli Briwiau Ewropeaidd (EWMA), a gyhoeddwyd yn 2016, sydd yn amlygu arferion gorau cyfredol.


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau