Clefyd Siwgr

Mae Datblygiad proffesiynol parhaus(DPP) ar Gais yn cynnig yr hyblygrwydd i chi wylio ein holl ddigwyddiadau DPP yn fyw, pryd bynnag a lle bynnag y dymunwch!

Canfod a Dosbarthu Clefyd Siwgr ar gyfer Gofal Sylfaenol

Trosolwg: Mae Canfyddiad o glefyd siwgr Math 1 yn cael ei wneud amlaf wrth gyflwyno gyda symptomau osmotig. Mae mwyafrif o glefyd siwgr math 2 hefyd yn cael eu cydnabod ar brofion rheolaidd. Efallai y bydd rhai senarios cymhleth lle na ellir sefydlu'r math o glefyd siwgr ar yr ymweliad cyntaf. Bydd y canfyddiad yn effeithio ar y dewis o ymyriadau a wneir. Gall yr ymwybyddiaeth gynyddol o fathau prin fel clefyd siwgr genetig, os ydynt yn cael y canfyddiad cywir, wneud gwahaniaeth enfawr i ganlyniadau cleifion.

Canlyniadau dysgu: Rydym yn trafod senarios achos gyda meini prawf canfyddiadau ar gyfer clefyd siwgr a phryd i ystyried mathau prin o ganfyddiadau. Ymunwch â ni yn y gweminar er mwyn cael gwybod mwy.

                                                                                        

Siaradwr: Dr Vinay Eligar, Ymgynghorydd Clefyd Siwgr ac Endocrinoleg a Dirprwy Arweinydd Clinigol Clefyd Siwgr, Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro.

Hwylusir gan: Dr Nimish Shah Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Trawsgrifiad

Wedi'i recordio: Hydref 2021  Hyd: 38 Munud

Gwrthiant Inswlin a Datblygu Clefyd Siwgr

TrosolwgMae atal yn well na gwella! 

Ymunwch â ni am weminar i ddatgelu’r newidiadau metabolaidd sy’n digwydd yn y degawdau cyn i symptomau Clefyd Siwgr Math 2 ddigwydd.

Mae ymwrthedd i inswlin yn sail i lawer o afiechydon cronig; o orbwysedd i glefyd ofarïaidd polycystig, ac i ddementia ac yn fwyaf arbennig Clefyd Siwgr Math 2. Ac eto mae'n anhysbys ac yn ddiymwybod i raddau helaeth ymhlith gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Ein nod yw dad-bigo'r arwyddion, deall pwysigrwydd a nodi'r cleifion sydd mewn perygl. Yn y sesiwn hon byddwn yn deall pam mae chwilio am wraidd afiechyd yn hanfodol wrth ei reoli.

Canlyniadau dysgu: Sesiwn a ddyluniwyd ar gyfer meddygon teulu prysur, rydym yn trafod sut i weithredu mesurau ffordd o fyw pwysig i'w cyflwyno mewn munudau mewn ymgais i atal datblygiad Clefyd Siwgr Math 2.

                                                                                              

Siaradwr: Dr Nerys Frater, Meddyg Teulu, Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Hwylusir gan: Dr David Lupton Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Trawsgrifiad

Wedi'i recordio: Tachwedd 2021 Hyd: 52 Munud

Ysgafnhau Clefyd Siwgr

TrosolwgYmunwch â ni am weminar i ddatgelu byd cyffrous ysgafnhau clefyd siwgr Math 2!

Mewn sesiwn a gynlluniwyd ar gyfer meddyg teulu prysur, rydym yn edrych ar yr ymchwil sy'n sbarduno newid i ddatgelu ffyrdd newydd o feddwl a'r posibilrwydd o anelu at wella ar gyfer clefyd a oedd gynt yn anwelladwy! O lawdriniaeth fariatrig, i'r 'deiet ysgytddiod' i gyfyngiad carbohydrad therapiwtig, ein nod yw cael gwell dealltwriaeth o bob un, ynghyd â'r theori i'w ategu.

Gydag 1 o bob 10 unigolyn yn debygol o ddatblygu clefyd siwgr math 2 erbyn 2034 ni fu erioed amser pwysicach i fynd i'r afael â'r salwch gwanychol hwn. Mae cael y ddealltwriaeth i wybod beth sy'n gyraeddadwy yn rhan allweddol o'r genhadaeth hon.

Canlyniadau dysgu: Rydym yn trafod y gwaith sydd eisoes yn digwydd yng Nghymru, beth y gall meddygon teulu ei wneud a'r hyn y gellir ei ddisgwyl mewn gwirionedd.

                                                                                               

Siaradwr: Dr Nerys Frater, Meddyg Teulu, Bwrdd Iechyd Hywel Dda.  

Hwylusir gan: Dr Nicola Flower Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Trawsgrifiad

Wedi'i recordio: Ionawr 2022  Hyd: 42 Munud

Risg Cardiofasgwlaidd mewn Clefyd Siwgr

Trosolwg: Yr ydym i gyd yn ymwybodol bod rheoli clefyd siwgr math 2 yn mynd ymhell y tu hwnt i reolaeth glycaemig. Mae pobl sy'n byw gyda clefyd siwgr ddwywaith yn fwy tebygol o gael digwyddiad CV na phobl heb, ac mae'r digwyddiadau hyn yn aml yn gynamserol. Mae asesu a lleihau risg CV yn effeithiol yn rhan bwysig o reoli clefyd siwgr mewn gofal sylfaenol. 

Canlyniadau dysgu: Yn y weminar hon, rydym yn ymdrin ag asesiad CV mewn clefyd siwgr, y wybodaeth ddiweddaraf am orbwysedd a rheoli lipid wrth bennu clefyd siwgr math 2 a thrafod rôl rhai o'r triniaethau mwy newydd yma hefyd.

                           

Siaradwr: Dr Sarah Davies Meddyg Teulu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro PcIC Cyfarwyddwr Clinigol Clefyd  Siwgwr a Diabetes UK.

Hwylusir gan: Dr Nimish Shah Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Trawsgrifiad

Wedi'i recordio: Chwefror 2022  Hyd: 51 Munud

Diweddariad i Ganllawiau NICE ar Ddiabetes Math 2

Trosolwg: Cafodd Canllawiau NICE ar gyfer rheoli diabetes Math 2 mewn oedolion (NG28) ddiweddariad sylweddol ym mis Chwefror 2022.

Canlyniadau dysguYn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar y newidiadau i ganllawiau NICE, y rhesymeg a sut i weithredu'r newidiadau hyn yn ein harferion clinigol.

                                                                       

Siaradwr: Dr Sarah Davies Meddyg Teulu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro PcIC Cyfarwyddwr Clinigol Clefyd  Siwgwr a Diabetes UK.

Hwylusir gan: Dr Nimish Shah Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Wedi'i recordio: Mawrth 2022  Hyd: 54 Munud

Rheoli Inswlin

Trosolwg: Mae defnyddio inswlin fel triniaeth ar gyfer diabetes bellach yn ei flwyddyn canmlwyddiant, a ddylai bod hyder mawr gan weithwyr proffesiynol iechyd i'w ddefnyddio'n ddiogel ac yn effeithiol. Fodd bynnag, mae ymdeimlad o ddirgelwch a chelf i reoli inswlin yn bodoli mewn ymarfer clinigol sy'n aml yn gallu creu oedi i gychwyn ac addasu'r driniaeth effeithiol iawn hon ar gyfer diabetes.

Ymunwch â ni am weminar i archwilio arwyddion ac awgrymiadau da ar gyfer cychwyn inswlin ac addasu dos inswlin yn y lleoliad Gofal Sylfaenol.

Canlyniadau dysguMewn sesiwn a gynlluniwyd ar gyfer ymarferwyr gofal sylfaenol prysur, byddwn yn archwilio therapi inswlin, gan gynnwys cynhyrchion inswlin mwy newydd a lle maent yn eistedd o fewn dewis ehangach o therapïau gostwng glwcos i gefnogi rheoli diabetes yn effeithiol.

           

Siaradwr: Dr Julie Lewis, Ymgynghorydd Nyrsio Gofal Sylfaenol, BIPBC.

Hwylusir gan: Dr David Lupton Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Wedi'i recordio: Mawrth 2022  Hyd: 73 Munud

Clefyd Siwgr a Chlefyd y Llygaid

Trosolwg: Gall diabetes arwain at gymhlethdodau microfasgwlaidd fel retinopathi diabetig. Mae retinopathi diabetig yn achos o ddallineb y gellir ei osgoi. Nam ar y golwg yw un o'r cymhlethdodau mwyaf ofnus i bobl sydd yn dioddef o ddiabetes. Fodd bynnag, gyda rheolaeth effeithiol o diabetes, pwysedd gwaed a cholesterol yn ogystal â chanfod yn gynnar drwy sgrinio a gwell triniaethau gellir atal ac oedi retinopathi diabetig, a lleihau'r golled o ran golwg i'r rhan fwyaf o bobl.

Canlyniadau dysgu: Yn y weminar hon, byddwn yn ymdrin â:

  • Sgrinio ar gyfer retinopathi diabetig
  • Rheoli diabetes, pwysedd gwaed a cholesterol i leihau'r risg o ddatblygu retinopathi diabetig
  • Effeithiau meddyginiaethau diabetes newydd ar ddatblygu retinopathi diabetig

Siaradwr: Dr Rebecca Thomas, Uwch Swyddog Ymchwil (Retinopatheg); Arweinydd Gwybodeg Uned Ymchwil Diabetes Cymru; Cydgyfarwyddwr Rhaglen MSc Ymarfer Diabetes ym Mhrifysgol Abertawe. 

Hwylusir gan: Dr Nimish Shah Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Wedi'i recordio: Mawrth 2022  Hyd: 44 Munud

 

Atal Clefyd Traed Diabetig: Dull Gofal Sylfaenol a Chymunedol

Trosolwg: Mae clefyd traed diabetig yn broblem enfawr. Mae’r wybodaeth sydd gennym gan Diabetes UK yn dweud bod dros 7,000 o aelodau’n cael eu torri i ffwrdd bob blwyddyn yn y DU yn gysylltiedig â diabetes (coes, troed neu draed); cyflawnir mwy na 135 o lawdriniaethau yr wythnos i dorri aelodau i ffwrdd. Gwyddom hefyd mai clefyd traed diabetig yw'r achos mwyaf cyffredin am dderbyniadau i'r ysbyty sy'n gysylltiedig â diabetes. Yn ogystal, rydym yn gwybod bod gan 18% o gleifion sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty ddiabetes ar unrhyw adeg. Fel arfer, prif achos y cymhlethdodau yw clefyd diabetig. Mae'r gost yn enfawr i’r GIG. Mae wlserau traed a thorri aelodau i ffwrdd yn effeithio'n aruthrol ar glefydedd, marwolaethau ac ansawdd bywyd pobl â diabetes.

Canlyniadau Dysgu: Yn ystod y weminar hon byddwn yn edrych ar ddull partneriaeth er mwyn atal clefyd traed diabetig ac yn ateb y cwestiynau hyn: Ble rydym ni ar hyn o bryd? Ar beth rydyn ni'n edrych? Beth rydyn ni wedi bod yn ei fesur o safbwynt gofal sylfaenol a beth mae data'r Archwiliad Diabetes Cenedlaethol (NDA) yn ei ddangos i ni? Beth ddylem ni ei wneud? Sut mae mynd ati i adnabod y bobl hynny sydd mewn perygl? Beth ddylem ni fod yn edrych amdano? Beth yw'r arwyddion o berygl? I ble rydyn ni'n mynd? Beth rydym ni’n ceisio’i gyflawni yng Nghymru a sut mae’n cyd-fynd â’r strategaethau cenedlaethol?

Siaradwyr: Scott Cawley MBE HCPC, Cydgysylltydd Traed Diabetig Cenedlaethol Cymru RCOP Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro

Vanessa Goulding BSc (Anrh), MSc, HCPC, Podiatrydd Arweiniol Proffesiynol RCOP, Tiwtor Anrhydeddus Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro

Wedi'i recordio: Ebrill 2022  Hyd: 46 Munud

Diabetes a Chlefyd yr Arennau

Trosolwg: Gall diabetes arwain at gymhlethdodau microfasgwlaidd megis neffropathi diabetig. Neffropathi diabetig yw prif achos clefyd cronig yn yr arennau yn y byd datblygedig. Yn ystod y 5 mlynedd ddiwethaf, bu datblygiadau mawr wrth drin y cyflwr hwn yn sgil cyflwyno gweithredyddioncardiometabolig amlswyddogaethol megis atalyddion SGLT2.

Canlyniadau Dysgu: Yn y weminar hon, byddwn yn ymdrin â’r canlynol:

  • Ymchwiliad cyffredinol a rheoli ar Glefyd yr arennau cysylltiedig â Diabetes a phryd i atgyfeirio at ofal eilaidd
  • Y cydweithio rhwng meddyginiaeth fetabolig cardiorenaidd mewn diabetes
  • Effeithiau meddyginiaethau diabetes mwy diweddar ar fodiwleiddio dilyniant clefyd yr Arennau cysylltiedig â Diabetes a risg cardiofasgwlaidd, gan ganolbwyntio ar weithredu SGLT2i.

 

Siaradwr: Dr Alexa Wonnacott, Ymgynghorydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, mewn Meddygaeth Arennol ac Uwch Ddarlithydd Er Anrhydedd.

Hwylusir gan: Dr Nimish Shah Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Wedi'i recordio: Mai 2022  Hyd: 53 Munud

Diabetes a'r Henoed

Trosolwg: Gall diabetes fod yn heriol ond yn arbennig yn y boblogaeth oedrannus a all fod yn dioddef o nifer o afiechydon a chyflyrau ar yr un pryd, materion iechyd meddwl fel dementia; eiddilwch; llai o allu gweithredol; problemau cymdeithasol ac yna amlffarmaeth. Mae hyn yn aml yn achosi penbleth gwirioneddol o ran rheola gofalu am y cleifion hyn.

Canlyniadau Dysgu: Ymunwch â ni am weminar i archwilio i arwyddion ac awgrymiadau i gefnogi a rheoli'r boblogaeth oedrannus sy'n bywgyda diabetes. Mewn sesiwn a gynlluniwyd ar gyfer ymarferwyr gofal sylfaenol prysur, byddwn yn archwilio i faterion fel targedau HbA1c, gan nodi'r rhai sydd mewn perygl o hypo a hyperglycemia ac eiddilwch. Byddwn yn trafod awgrymiadau ymarferol ynghylch gallu ymarferol i hybu hunanreolaeth ac annibyniaeth. Ar yr un prydbyddwn yn nodi'r rhai sydd mewn perygl gydag angen posibl am gymorth pellach lle marheoli symptomau ac ansawdd bywyd yn hytrach na bywyd w’r nod.

 

Siaradwr: Chris Cottrell, Nyrs Arbenigol Diabetes ac Arweinydd ar gyfer Addysg Diabetes a ThinkGlucose BIPBA.

Hwylusir gan: Dr Chris Price, Pennaeth yr Uned Cymorth Ailddilysu, AaGIC.

Wedi'i recordio: Ebrill 2022  Hyd: 54 Munud

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen isod, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.

Dolen Adborth


Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau