Orbit360

Crëwyd gan Dr Chris Price a Thîm Orbit360

Ar ddiwedd y sesiwn hon bydd gennych:

 • mwy o wybodaeth am gasglu adborth gan gleifion wrth gynnal ymgynghoriadau rhithwir

 • datblygu dealltwriaeth o'r dulliau a ddefnyddir i gasglu adborth cleifion

 • dysgu sut i fonitro cynnydd eich adborth drwy eich cyfrif Orbit360

 • dysgu bod Orbit360 yn eich galluogi i oedi eich adborth ac ailddechrau yn ddiweddarach, os yw'n briodol ar gyfer eich amgylchiadau

 • gwell dealltwriaeth o sut i fyfyrio ar eich adborth os nad yw hyn wedi bodloni eich disgwyliadau.

Crynodeb

 • Mae Orbit360 yn caniatáu dull amrywiol o gasglu, gan sicrhau bod y broses hon mor ddi-dor â phosibl i chi a'ch cleifion.
 • Gallwch lawrlwytho ffurflenni cleifion mewn Cymraeg, Saesneg ac opsiynau print bras neu gallwch lawrlwytho codau mynediad ar-lein fel y gall claf gwblhau adborth yr un ffordd ag y byddai cydweithiwr yn ei wneud.
 • Lle bo modd, dylech barhau i ddilyn cyngor y Cyngor Meddygol Cyffredinol a phenodi rhywun i hwyluso'r broses ar eich rhan. Gallai hyn fod yn ysgrifennydd, derbynnydd, neu'n aelod arall o staff clinigol neu anghlinigol.
 • Ar unrhyw adeg gallwch fewngofnodi i'ch cyfrif Orbit360 i fonitro cynnydd eich adborth.
 • Ni allwch weld pa unigolion sydd wedi cwblhau'r adborth, fodd bynnag, gallwch weld faint o ymatebion rydych wedi'u cael a pha mor hir rydych wedi aros nes i'ch arolwg gau.
 • Bydd angen i chi gasglu 20 o ymatebion i gleifion i fodloni gofynion arolwg Orbit360.
 • Os nad ydych yn gweld unrhyw gleifion ar hyn o bryd, mae Orbit360 yn caniatáu i chi oedi eich adborth ac ailddechrau hyn yn ddiweddarach. Dylech gysylltu â'ch corff dynodedig i wneud hyn.
 • Mae ymgynghori o bell yn colli'r adroddiad meddyg i glaf, a gall y claf fod yn siomedig gydag ymgynghoriadau o bell. Gallai hyn gael ei adlewyrchu gydag adborth sy’n llai na da.
 • Mae angen i'r adborth gael ei leddfu gan wybodaeth o sut gymerwyd yr adborth.
 • Erys gwerth yr adborth o hyd, os credwch fod yr adborth yn llai da nag y byddai fel arfer efallai y bydd angen i chi newid rhywbeth am eich ymgynghoriadau rhithwir.
 • Rhaid i bob unigolyn fyfyrio ar ei adborth ei hun yn ei ffordd ei hun.

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Mae'r wefan hon yn darparu amrywiaeth o Gwestiynau Cyffredin sydd â'r nod o gefnogi meddygon wrth ymgymryd â'u hadborth i gleifion a chydweithwyr ar Orbit360. Mae'r Cwestiynau Cyffredin yn darparu amrywiaeth o ymholiadau, canllawiau a chanllawiau 'sut i' cyffredin ar gyfer Meddygon, Cydweithwyr Meddygol Cefnogol , Cydweithwyr, Cleifion a Gweinyddwyr Arolwg Lleol (LSA).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost heiw.orbit360@wales.nhs.uk

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen isod, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.

Dolen Adborth

 


Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau