Canllawiau Arfarnu Rhithwir

Module created Awst 2020 - Reviewed Mawrth 2022

Croeso i'n hadnodd sy‘n rhoi arweiniad i Arfarnwyr sy'n cynnal gwerthusiadau rhithwir.

Newidiodd y pandemig coronafirws y ffordd mae meddygon a chleifion yn rhyngweithio â'i gilydd. Golygodd mesurau ymbellhau cymdeithasol yn gyffredinol fod cyfarfodydd rhithwir yn cael eu cynnal   yn llawer amlach nag erioed o'r blaen. Gan fod arfarnu yn galw am gyfarfod 1:1 fel arfer, golygai hyn fod rhaid i ni addasu i'r amgylchiadau newydd hyn. Ar adegau, roedd meddygon yn teimlo'n fwy cyfforddus yn cael eu harfarniad yn rhithwir i osgoi teithio a chyswllt diangen ag eraill.

Ar ôl defnyddio cyfarfodydd rhithwir, gwerthusoddyr Uned Cymorth Ailddilysu yr arfarniadau meddygol rhithwir am eu derbynioldeb, profiad ac ansawdd eu hallbynnau. Argymhellodd y gwerthusiad fod arfarniad rhithwir yn parhau i fod yn opsiwn wrth gynnal arfarniadau sy’n seiliedig ar gyd-gytundeb yr arfarnai a’r arfarnwrun sy’n cael ei werthuso a'r Gwerthuswr. Mae'r sefyllfa hon bellach wedi'i chymeradwyo gan Grŵp Goruchwylio Cymru ar gyfer Ailddilysu | LLYW.CYMRUGrŵp Goruchwylio Ailddilysu Cymru y mae Prif Swyddog Meddygol Cymru yn Gadeirydd arno.

Mae'r adnodd hwn wedi'i gynllunio i ddangos yr arfer orau i chi wrth gynnal y math hyn o arfarniad.

Gobeithiwn y bydd hyn yn addysgiadol ac yn ddefnyddiol i chi wrth ddeall y pynciau canlynol:

  • Beth yw arfarniad rhithwir
  • Pa lwyfannau/meddalwedd a argymhellir a sut i gyrchu sesiynau tiwtorial ar gyfer y rhain
  • Sut i baratoi'n effeithiol ar gyfer arfarniad rhithwir
  • Sut i gynnal arfarniad rhithwir yn effeithiol

Rheolir yr adnodd hwn gan yr Uned Cymorth Ailddilysu o fewn Addysg a Gwella Iechyd Cymru ac fe gafodd ei ddatblygu yn wreiddiol ym mis Awst 2020. Ymhlith y cyfranwyr mae Roger Morris, Cydlynydd Arfarnu Meddygon Teulu Caerdydd, Esther Youd, Arfarnwr Cwm Taf Morgannwg, Katie Leighton a Miriam Davies (Uned Cymorth Ailddilysu).

Mae adolygiad wedi’i gynnal ers hynny, a chafodd y modiwl ei ddiweddaru ym mis Mawrth 2022.


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau