Canolfannau Diagnosis Cyflym (RDC)

Mae Canolfannau Diagnosis Cyflym (RDCs) yn darparu llwybr diagnostig i gleifion â symptomau annelwig (amws) ond sy’n peri pryder. Nid yw eu symptomau yn addas i ddilyn llwybr safonol Atfyfeiriadau brys lle’r amheuir canser(USC), oherwydd absenoldeb symptomau clir sy’n awgrymu perygl.  

Cyflwyniad i'r Canolfannau Diagnosis Cyflym (RDCs)

        

Siaradwr: Dr Heather Wilkes, Arweinydd Meddygon Teulu-Canolfan Diagnosis Cyflym Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 

Trawsgrifiad

Wedi'i recordio: Ebrill 2022 Hyd: 4 munud

Bydd Canolfannau Diagnostic Cyflym (RDCs) yn ceisio cyflawni angen pwysig na chafodd ei ddiwallu ar gyfer cleifion canser o’r blaen yng Nghymru drwy gynnig:

Un man cyswllt i lwybr diagnostig ar gyfer symptomau annelwig pob claf a allai ddangos canser ond heb unrhyw symptomau rhybuddiol safle-benodol.

Gall symptomau annelwig amhenodol gynnwys:

 • Canfyddiadau profion labordy heb esboniad (ee anemia, hypercalcaemia)
 • Colli pwysau heb esboniad
 • Blinder difrifol di-reswm
 • Cyfog parhaus neu golli archwaeth
 • Poen newydd nad yw’n nodweddiadol (ee poen gwasgaredig yn yr abdomen neu boen esgyrn)

Y canlyniad i gleifion yw diagnosis personol, cywir a chyflym i’w symptomau, cysur wrth symud ymlaen a chynllun rheoli wedi’i gydgynhyrchu.

Mae’r gyfres hon o weminarau wedi’u cynnal i ymchwilio’n ddyfnach i symptomau annelwig. Mae’n ystyried sut/ble i ddechrau gydag ymchwiliadau wedi’u targedu, ynghyd ag ymchwiliadau pellach mewn Symptomau Annelwig RDC a phryd i gyfeirio at arbenigeddau penodol. 

RDC - Gastroenteroleg a Hepatofustlaidd

Trosolwg: Mae’r gwaith o sefydlu Canolfannau Diagnosis Cyflym ar gyfer cleifion sydd â symptomau
annelwig lle mae gan y meddyg teulu ‘deimlad perfedd’ y gallai fod canser ar y cleifion hyn grym
llawn led led Cymru erbyn hyn.

Canlyniadau dysgu: Yn ystod y weminar hon, byddwn yn archwilio’r anhwylderau Hepatofustlaidd canlynol gyda Dr Dai Samuel:

 • Syrosis asymptomatig wedi'i ganfod ar ddelweddu
 • Ymagwedd ddiagnostig i brofion swyddogaeth yr afu (LFT) annormal
 • Cerrig dwythell bustl cyffredin
 • Dynwarediadau Canser y Pancreas

Yn ogystal â’r cyflwyniadau Gastroenteroleg canlynol gyda Dr Neil Hawkes:

 • Clefyd llidiol y coluddyn (IBD) ac achosion eraill o golitis
 • Achosion camamsugno
 • Rôl y prawf imiwnocemegol ysgarthol (FIT) a calprotectin ysgarthol

 

 

Siaradwr: Dr Neil Hawkes, Gastroenterolegydd Ymgynghorol, BIPCTM a Dr Dai Samuel, Hepatolegydd Ymgynghorol, BIPCTM.

Hwylusir gan: Dr Nimish Shah Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Wedi'i recordio: Hydref 2022 Hyd: 56 munud

RDC - Haematoleg

Trosolwg: Mae’r gwaith o sefydlu Canolfannau Diagnosis Cyflym ar gyfer cleifion sydd â symptomau annelwig lle mae gan y meddyg teulu ‘deimlad perfedd’ y gallai fod canser ar y cleifion hyn grym llawn led led Cymru erbyn hyn.

Canlyniadau dysgu: Yn ystod y gweminar hwn, byddwn yn archwilio'r amodau Haematolegol canlynol, gan alluogi'r gwrandäwr i benderfynu pwy ddylai gael eu cyfeirio at glinig Haematoleg neu Ddiagnosis Cyflym, neu fel arall, pwy y gellir eu rheoli o fewn gofal sylfaenol:

 • Lymffadenopathi heb esboniad
 • Y dull diagnostig i baraproteinau (gan gynnwys myeloma, Waldenstroms a MGUS)
 • Dangosiad annormaleddau melaen ac anfalaen yn y FBC

 

Siaradwr: Dr Chris JenkinsHaematolegydd Ymgynghorol, BIPAN.

Hwylusir gan: Dr Nimish Shah Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Wedi'i recordio: Rhagfyr 2022 Hyd: 54 munud

RDC - Clefydau Heintus

Trosolwg: Mae’r gwaith o sefydlu Canolfannau Diagnosis Cyflym ar gyfer cleifion sydd â symptomau
annelwig lle mae gan y meddyg teulu ‘deimlad perfedd’ y gallai fod canser ar y cleifion hyn grym
llawn led led Cymru erbyn hyn.

Canlyniadau dysgu: Yn ystod y weminar hon, byddwn yn archwilio'r meysydd canlynol:

 • Clefydau heintus a all fod ag arwyddion amhenodol a ‘dynwared canser’
 • HIV
 • Pyrecsia o darddiad anhysbys
 • Y dull diagnostig o ymdrin â heintiau
 • Holi ac Ateb

 

Siaradwr: Dr Owen Seddon, Ymgynghorydd Clefydau Heintus a Microbioleg, Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Hwylusir gan: Dr Nimish Shah Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Wedi'i recordio: Gorffennaf 2022 Hyd: 44 munud

RDC - Resbiradol

Trosolwg: Mae Canolfannau Diagnosis Cyflym (RDCs) yn darparu llwybr diagnostig am symptomau amhenodol ond sy’n peri pryder (amwys) mewn cleifion. Nid yw eu symptomau yn gweddu i lwybr safonol o Ganser i’w Amau arFrys (USC), oherwydd nid oes ganddynt symptomau argyfyngus amlwg.

Canlyniadau dysgu: Yn ystod y weminar Resbiradol hon, byddwn yn edrych ar y meysydd canlynol:

 • Beth i'w ddweud wrth glaf wrth ddod o hyd i ganser yr ysgyfaint ar y sgan a beth i’w wneud nesaf
 • Beth yw nodiwlau pwlmonaidd a sut i'w rheoli?
 • Mae’n edrych fel Clefyd Interstitaidd yr Ysgyfaint(ILD)-beth nesaf
 • Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD) mewn 10 munud.

 

Siaradwr: Dr Daniel Menzies, Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Resbiradol,BIPBA.

Hwylusir gan: Dr Nimish Shah Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Wedi'i recordio: Mehefin 2022 Hyd: 54 munud

RDC - Rhewmatoleg

Trosolwg: Mae cyflwyno Canolfannau Diagnosis Cyflym i gleifion â symptomau amwys lle mae gan y meddyg teulu'r 'teimlad perfedd' y gallai fod gan y cleifion hyn ganser, mewn grym llawn ledled Cymru. Mae'r Canolfan Diagnosis Cyflymym Mae Abertawe yn un o ddau safle gwreiddiol ac mae wedi bod ar agor ers bron i bum mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae'r clinig wedi cael cyfradd trosi canser gyson o 10% yn ogystal â diagnosisau sylweddol eraill nad ydynt ynganser. Gellir dosbarthu is-set o'r diagnosisau hyn ynrhewmatolegoleu natur.

Canlyniadau dysgu: Byddwn yn archwilio'r meysydd canlynol:

 • Natur yr amodau rhewmatolegol sydd wedi'u gweld yng Nghanolfan Diagnosis Cyflym Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 • Cyflyrau sy’n ymddangos felcyflyrau rhewmatolegol
 • Y dull diagnostig o ymdrin â'r amodau hyn
 • Fy mhrofiad o weithio mewn Canolfan Diagnosis Cyflym

 

Siaradwr: Dr Martin Bevan, Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Rhewmatoleg,BIPBA.

Hwylusir gan: Dr Nimish Shah Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Wedi'i recordio: Mai 2022 Hyd: 37 munud

RDC - Yn Feddygol Anesboniadwy (Rhan 1)

Trosolwg: Mae’r cyflwyniad o Ganolfannau Diagnosis Cyflym ar gyfer cleifion gyda symptomau amwys ble mae gan GP ‘deimlad yn eu dŵr’ fod y cleifion hyn yn dioddef o ganser, ar waith ar draws Cymru. Yn y weminar hon rydym yn codi ymwybyddiaeth am gleifion sy’n dangos symptomau meddygol anesboniadwy/symptomau corfforol parhaol ar gyfer y rhai y mae eu hymchwiliadau’n normal ac rydym yn rhannu arfer da.

Canlyniadau dysgu: Yn y weminar yma caiff ei recordio byddwn yn archwilio sut gallwn reoli’r cleifion hyn yn well wrth:

 • Adnabod claf gyda MUS/PPS cyn gynted â phosib
 • Gallu egluro’r diagnosis wrth y claf
 • Cydnabod o ystod o strategaethau, sut i gyd-drafod cynllun rheoli
 • Dod yn gyfarwydd gydag ystod o adnoddau sydd ar ein cyfer ni ac y claf

 

Siaradwyr: Dr Tania Bygelli, Seiciatrydd Ymgynghorol mewn Cyswllt a Dr Bethan Royles, Meddyg Arbenigol mewn Cyswllt o BCUHB

Hwylusir gan: Dr Nimish Shah Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Wedi'i recordio: Mai 2023 Hyd: 64 munud

RDC - Yn Feddygol Anesboniadwy (Rhan 2)

Trosolwg: Mae’r gwaith o sefydlu Canolfannau Diagnosis Cyflym ar gyfer cleifion sydd â symptomau
annelwig lle mae gan y meddyg teulu ‘deimlad perfedd’ y gallai fod canser ar y cleifion hyn grym
llawn led led Cymru erbyn hyn. Rhannu dulliau ar gyfer ymgysylltu a chefnogi cleifion â symptomau corfforol parhaus sy'n dderbyniol i'r claf ac yn gynaliadwy o ran lefel yr amser a'r adnoddau sydd eu hangen.

Amcanion Dysgu: Archwiliwch a allwn reoli'r cleifion hyn yn well trwy:
• Creu dealltwriaeth gyffredin o'r problemau y mae'r claf yn eu cyflwyno
• Annog y claf i gydweithio i fynd i'r afael â'r anawsterau
• Gwneud y gorau o les y claf gyda chamau ymarferol
• Rhannu adnoddau allanol a all gynorthwyo taith hunanreoli'r claf

 

Siaradwyr: Dr Rachel Skippon, Seicolegydd Clinigol Ymgynghoro, BCUHB.

Hwylusir gan: Dr Nimish Shah Arweinydd DPP Meddygon Teulu.

Wedi'i recordio: Gorfennaf 2023 Hyd: 51 munud

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen isod, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.

Dolen Adborth


Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau