Ffyrdd o gyflwyno

Meddyg yn gwirio atgyrch pen-glin dyn oedrannus

Bradycinesia
 • Gostyngiad, llawnder ac amlder dilyniannol
 • Arafu, anhawster troi yn y gwely, codi o’r baddon 
Cryndod
 • Garw, yn aml yn unochrog / annodweddiadol ar y cychwyn
 • 4-6Hz ‘pill rolling’
 • Diagnosis gwahaniaethol: cryndod hanfodol, cryndod fasgwlaidd
Anhyblygedd
 • Cog wheeling’
 • Anystwythder
 • Gellir ei briodoli i ysgwydd wedi fferru etc.
 • Poenau cyhyrau
Nodweddion cyfun
 • Camau mân wrth gerdded

Mae yna symptomau anechddygol sydd yn gynyddol yn cael eu cydnabod fel rhan o symptomau PD. Mae’r rhain yn cael eu rhannu’n dri chategori;

1. Gwybyddol a seiciatrig

Iselder (40%) - SSRI yw’r dewis cyntaf (ond rhyngweithio prin gyda selegelin/rasegilin) hefyd ystyriwch gwrthiselyddion tricyclic os amharir ar batrwm cysgu. Nortriptyln sydd â’r effeithiau gwrthgolinergaidd isaf, ac felly’r nifer lleiaf o sgil effeithiau efallai.

Seicosis - gallai hynny fod yn gysylltiedig â meddyginiaeth -  felly dylech osgoi gwrthseicotyddion nodweddiadol all waethygu’r symptomau echddygol. Gellir rhoi cynnig ar gyffuriau annodweddiadol megis cwetiapin acolansapin.

Gorbryder (20-40%)

Dementia - Gall ddigwydd yn ddiweddarach, ond gall sgil effeithiau cyffuriau achosi problemau cyffelyb.  Yn ddilyniannol dylid rhoi’r gorau i roi tricyligau, gwrthgolinergigau, selegelin, agnostigau dopamin. Ystyriwch atalyddion colinesteras - e.e Rivastigmine.

Apathi - gall SSRI helpu, ond nid gyda selegelin

Anhwylderau cysgu

 • Hyd at 98% o gleifion gyda Parkinson
 • Amharir ar y cylch deffro a chysgu
 • Noctwria
 • Anhawster troi yn y gwely
 • Syndrom coesau aflonydd(RLS)
 • Anhunedd
 • Anhwylderau cysgu ymddygiadol REM (RBSD)
 • Ymosodiadau cwsg
 • Teimlo’n gysglyd iawn yn ystod y dydd

Problemau rhywiol

2. Dysawtonomia

Problemau wrin

Rhwymedd (50%)

Mae chwysu’n ddifrifol yn nodweddiadol ac yn aml mae’n gysylltiedig â dysgcinesia.

Hypodensiwn orthostatig (48% o gleifion â PD) gellir ei drin gyda domperidon (10 mg tds)  a/neu Fludrocortisone-0.1 mg od.

Teimladau poeth/oer

Dysffagia / glafoerio / lefaredd hyperffroenol o ganlyniad i lai o allu gan y paled meddal i selio’r gwactod ffroenol.

Cyfog / colli pwysau

Problemau anorectaidd 

3. Poen a synhwyraidd

Colled arogleuol

Poen - gall hyn ddigwydd mewn hyd at 50% o gleifion â PD Gall cleifion gwyno am boen o fath synhwyraidd neu boen cyhyrysgerbydol sydd yn eilaidd i anhyblygrwydd parkinsonaidd neu hypocinesia.

Paraesthesia


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau