FSRH ac UKMEC

Ar ddechrau’r 1970au, fe ddaeth y DU y wlad gyntaf yn y byd i gynnig dulliau atal cenhedlu yn rhad ac am ddim, dan y GIG.   Sefydlwyd panel cyfarwyddyd cenedlaethol, sef y National Association of Family Planning Doctors (NAFPD), i gynrychioli’r meddygon sy’n gweithio yn y maes ac i rannu arferion da.  Yn 1993, ymunodd NAFPD â'r JCC i ffurfio’r Faculty of Family Planning and Reproductive Healthcare, fel cyfadran i'r (ond a oedd yn cael ei rheoli’n annibynnol) Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.  Yn 2007, tra’n cydnabod pwysigrwydd gofal iechyd ac iechyd rhywiol dynion, cafodd y gyfadran ei hail-lansio fel y Faculty of Sexual Health and Reproductive Healthcare (FSRH), ac felly y mae hyd heddiw. 

Fel rhan o waith y FSRH, mae’n cynnig canllawiau ar arferion o safon uchel ym maes gofal iechyd rhywiol ac atgenhedlol, ac maen nhw ar gael yn rhad ac am ddim ar ei wefan.

Mae Meini Prawf Cymhwystra Meddygol y DU ar gyfer Defnyddio Dulliau Atal Cenhedlu (UKMEC) yn cynnig canllawiau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ynghylch presgripsiynu dulliau atal cenhedlu yn ddiogel.  Cafodd y meini prawf eu haddasu'n wreiddiol o Feini Prawf Cymhwystra Meddygol Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Defnyddio Dulliau Atal Cenhedlu (WHOMEC, a gyhoeddwyd gyntaf yn 1996), a chawsant eu lansio am y tro cyntaf gan Uned Effeithlonrwydd Clinigol y FSRH yn 2006.  Mae’r rhifyn diweddaraf, UKMEC 2016, yn cael ei ddefnyddio gan ddarparwyr dulliau atal cenhedlu ledled y DU er mwyn helpu i arwain dewisiadau dulliau atal cenhedlu.  Gellir ei weld ar wefan FSRH.  Mae UKMEC wedi’i rannu’n bedwar categori:

  • UKMEC 1 defnydd anghyfyngedig
  • UKMEC 2 mae'r manteision yn fwy na'r risgiau i iechyd y fenyw
  • UKMEC 3 mae’r risgiau i iechyd yn fwy na’r manteision
  • UKMEC 4 risg annerbyniol i iechyd

Yn gyffredinol, os yw dull atal cenhedlu yn UKMEC 3 neu 4 y peth gorau yw ei osgoi.

Mae cymhwystra meddygol yn ffactor pwysig wrth bresgripsiynu dulliau atal cenhedlu addas, ond mae nifer o ffactorau eraill i’r fenyw eu hystyried, gan gynnwys sgil-effeithiau, effeithiolrwydd a pha mor hwylus yw ei ddefnyddio/cael gafael arno.  Dros y tudalennau nesaf byddwn yn edrych ar bob dull sydd ar gael er mwyn rhoi trosolwg i’r darparwr gofal iechyd o fanteision ac anfanteision pob un.


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau