Awgrymiadau ar gyfer llwyddiant

Techneg Chwistrellu a Defnyddio Nodwyddau’n Ddiogel

Gwirio gyda chleifion eu bod wedi defnyddio adnodd briodol ar gyfer dysgu sut i gwblhau chwistrelliad ac eu bod yn defnyddio nodwyddau glân o fferyllfeydd (ar-lein neu'n lleol) neu'n mynychu man cyfnewid nodwyddau lleol.  Yn ddelfrydol,  gwybod am eich man cyfnewid nodwyddau lleol a all gynnig cymorth gyda hyn.

Cyngor ar Sgil-effeithiau

Canolbwyntir yn aml ar sgil-effeithiau sy'n cynnwys yr iau neu'r arennau o ddefnyddio IPED.  Credwn ei bod yn bwysig ail-fframio risg o amgylch atherosglerosis cynnar a newidiadau cardiaidd a all ddigwydd o ran defnydd IPED.  Mae'n werth gwirio gwybodaeth a dealltwriaeth defnyddwyr o risgiau IPED a'u cyfeirio at ffynhonnell wybodaeth ag enw da os oes angen.

Stopio, arafu, diogel

Wrth ymgysylltu â chleientiaid, mae’n bosib mai ymateb cyntaf llawer o glinigwyr yw dweud wrth y defnyddiwr i roi’r gorau i ddefnyddio IPED ar unwaith, a all niweidio'r berthynas â'r person sy'n cysylltu â'r clinigwr am gymorth.  Weithiau byddwn yn colli'r cyfle i ymgysylltu â'r defnyddiwr ar ôl hyn gan eu bod yn methu â dychwelyd.  Archwilio'r rhesymau dros ddechrau defnyddio IPED.  Trafodwch a ydynt wedi cael meddyliau am stopio ac annog hyn lle bo hynny'n bosibl.  Ein profiad anecdotaidd gyda defnyddwyr IPED, yw bod cefnogaeth gyda monitro iechyd a chyngor ar leihau neu roi’r gorau iddi’n raddol, gan ystyried cymhellion claf, fel arfer yn fwy llwyddiannus na chyfarwyddo'r claf i roi'r gorau i'w ddefnyddio ar unwaith.

Cyngor anfeirniadol

Weithiau gall rhesymau cleifion dros ddechrau defnyddio IPED fod yn eithaf amrywiol, mae llawer yn cyfeirio at resymau galwedigaethol megis gweithio ym maes gorfodi'r gyfraith, gyrfaoedd milwrol neu ddiogelwch preifat.  Bydd archwilio'r rhesymau dros ddechrau mewn modd anfeirniadol weithiau helpu clinigwyr mewn sgyrsiau am leihau neu roi'r gorau i ddefnyddio.

Iaith

Mae cleientiaid yn aml yn cyfaddef iddynt gael profiad blaenorol anffafriol gyda chlinigwyr.  Mae cleientiaid wedi mynd ymlaen wedyn i osgoi rhyngweithio â darparwyr gofal iechyd yn y dyfodol o ganlyniad.  Gall newidiadau bach mewn iaith arwain at ryngweithio gwell â chleifion.  Gall y rhain gynnwys cydnabod bod defnyddwyr eisoes wedi bod yn ystyried risgiau fel defnyddio dywediadau fel "Pa gamau ydych chi wedi'u cymryd i leihau eich risgiau?".  Mae defnyddio iaith gyffredin o fewn defnydd IPED (gweler yr eirfa o dermau) fel "beth ydych yn defnyddio yn eich cylch?" yn aml yn helpu defnyddwyr i agor a chael sgyrsiau mwy gonest am risgiau.

 

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen hon, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau