Cyffuriau y gellir parhau eu defnyddio yn ddiogel mewn AKI

Mae nifer o gyffuriau yn cael eu rhagnodi’n rheolaidd i gleifion sydd yn wynebu risg o AKI ac mae’n werth cyfeirio atynt.

Aspirin

Mewn sefydliad ICU, mae dos uchel o aspirin (1g iv) yn lleihau GFR ac yn lleihau ysgarthiad PGE2 wrinaidd (73) fel y byddid yn disgwyl.  Ond, awgrymwyd bod aspirin drwy’r geg yn arbed yr arennau (74) a chofnododd yr astudiaeth Amddiffyn y Galon a’r Arennau gyntaf yn y DU (75) ddim un achos o AKI mewn 120 o gleifion cyn-dialysis, a rhoddwyd aspirin 100mg yn ddyddiol i 67 o gleifion oedd yn derbyn trawsblaniad arennol.  Hefyd, dangosodd dadansoddiad cohort ôl-weithredol lai o risg o AKI i gleifion â CJD oedd yn cymryd aspirin cyn llawdriniaeth cardiaidd (76).  Hefyd, gall aspirin amddiffyn rhag AKI a ysgogir gan entotocsin (77) ac awgrymwyd ei fod yn gwella lefelau goroesi trawsblaniad arennau (78).

Paracetamol

Er bod paracetamol yn atal cyclo-ocsigenas, nid dyma ei brif fecanwaith gweithredu ac mae ei effeithiau yn sylweddol wahanol i effeithiau NSAID (79).  Yn unol â hynny, nid yw’n effeithio ar awtoreoleiddio glomerwlaidd a gellir ei ddefnyddio’n ddiogel mewn CKD ac AKI.

Statinau

Nid yw statinau yn cronni mewn nam arennol, ac nid ydynt yn gysylltiedig ag anafiadau acíwt ar yr arennau ar ôl llawdriniaeth gardiaidd (80, 81) a gall leihau’r risg o AKI a ysgogir gan gyferbyniad (82, 83).  Er nad yw yr un o’r rhain yn mynd i’r afael â diogelwch AKI, maent yn awgrymu’n gryf na oes angen stopio statinau os bydd cleifion yn datblygu AKI.  Hefyd, fel yn achos aspirin, ni nodwyd unrhyw achos o AKI ar ôl rhoi simvastatin 20mg yn ddyddiol yn yr astudiaeth Amddiffyn y Galon a'r Arennau gyntaf yn y DU (75).

Neffritis mewnsitiol

Mae neffritis mewnsitiol yn un o achosion clefyd arennol intrinsig, sydd yn bresennol mewn 2-3% o fiopisiau a berfformir (84) allai gael ei gyflwyno fel AKI.  Mae’n nodweddiadol yn gysylltiedig â proteinwria (trwm yn aml) gyda neu heb haematwria (>50% o’r achosion) (84).  Mae cyffuriau yn achosi 60-70% o’r achosion (85) a phenisilinau, ciproffloacsin, NSAID, atalyddion COX-2, atalyddion pwmp proton a gweithyddion H2 ymysg y cyfryngau achosol mwyaf cyffredin (84, 86). Os amheuir hynny, mae atgyfeirio ar frys i adran neffroleg yn briodol.  Mae’n bwysig nodi, os gwelir AKI yng nghyd-destun rhoi NSAID, mae effeithiau haemoddeinamig o ganlyniad i NSAID a neffritis mewnsitiol acíwt (AIN) yn achosion posibl.  Yn y cyntaf byddai ffactorau risg ar gyfer AKI megis CKD, methiant fentriglaidd chwith, diabetes neu hypofolaemia yn bresennol, ac ni fyddai prawf dŵr trochbren yn dangos proteinwria na haematwria.  Mewn AIN, er y gall effeithio ar unrhyw glaf, nid oes raid i’r claf gael unrhyw batholegau cydafiachus, a bydd y prawf dŵr yn annormal.

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen hon, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau