Cwblhau'r Nodyn Ffitrwydd

Mae'r canllawiau diwygiedig ar gwblhau'r nodyn ffitrwydd ar gyfer meddygon teulu, cyflogwyr a chleifion ar gael yn www.dwp.gov.uk/fitnoteMae'n rhoi cyngor ymarferol i helpu pawb sy'n ymwneud â'r broses absenoldeb oherwydd salwch i ddefnyddio'r nodyn ffitrwydd i'w lawn botensial.

Mae Ffigur 8 yn dangos y cyngor a ddarparwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau 6 (DWP) ar gyfer meddygon teulu wrth gwblhau'r ' 'Nodyn Ffitrwydd' ' 6.

Ffigur 8: Canllawiau 6 yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer meddygon teulu sy'n cwblhau'r 'Nodyn Ffitrwydd' 6

Bydd angen i benderfyniadau priodol ynghylch pa mor fuan i ddychwelyd i'r gwaith yn dilyn llawdriniaeth lawfeddygol gynnwys llinellau cyfathrebu clir rhwng y claf/gweithiwr, y meddyg teulu a'r cyflogwr.  Gall y meddyg teulu ddefnyddio'r 'Nodyn Ffitrwydd' 6 i ddarparu gwybodaeth am effeithiau swyddogaethol cyflwr y claf (o fewn terfynau gwybodaeth ac arbenigedd y meddyg teulu) ac awgrymiadau i'w helpu i ddychwelyd i'r gwaith. Bydd hyn yn helpu'r cyflogwr a'r gweithiwr i wneud cyfraniad mwy gweithredol at adferiad, gan eu bod yn meddu ar wybodaeth fanwl am y swydd a'r gweithle.  Bwriad awgrymiadau a roddir ar y 'Nodyn Ffitrwydd' 6 yw gwella'r tebygolrwydd y bydd eich claf yn cadw ei swydd, drwy ei helpu i drafod ffyrdd y gellid ei gefnogi yn y gwaith gyda'i gyflogwr.’ Pan na ellir rhoi awgrymiadau o'r fath ar waith, dylid trin y claf fel un nad yw'n ffit i weithio, ac nid oes angen 'Nodyn Ffitrwydd' 6 newydd arno, oni bai bod y meddyg teulu wedi datgan ei fod yn dymuno adolygu ei achos.

Wrth gwblhau'r 'Nodyn Ffitrwydd' 6 mae'n ddefnyddiol cofio nad oes angen gwaith wedi'i addasu bob amser ac y gall mewn rhai achosion greu rhwystr i ddychwelyd i'r gwaith, os nad yw gwaith wedi'i addasu ar gael i'r claf 4. Fodd bynnag, wrth ddod i benderfyniad ynghylch a ddylid gwneud awgrymiadau ar gyfer gwaith/amodau wedi'u haddasu a beth allai'r rhain fod, gall cwestiynau 4 penagored syml helpu: 

 • “Sut beth yw eich swydd chi? Pa fath o dasgau ydych chi'n eu gwneud?”
 • “Sut bydd hyn (problem iechyd) yn effeithio ar eich gwaith?”

Yna, gall cwestiynau o'r fath helpu'r meddyg teulu i ofyn cwestiynau 4 mwy penodol i fynd i'r afael â:

 • Gofynion corfforol a meddyliol y swydd (ee a oes angen i'r claf gael cyswllt wyneb yn wyneb/dros y ffôn gyda chleientiaid/cwsmeriaid/disgyblion; gyrru/teithio; neu ddefnyddio cyfrifiadur/peiriannau peryglus yn achlysurol/yn rheolaidd? ac am ba hyd ar unrhyw un adeg?)
 • Cymorth posibl ac adweithiau cydweithwyr a rheolwyr llinell.
 • Unrhyw addasiadau priodol i batrwm gweithio/y swydd/safle gwaith, y gall fod angen eu gwneud i gynorthwyo'r claf i ddychwelyd i'r gwaith.

Mae'r Awdurdod 18 Iechyd a Diogelwch yn rhoi rhai enghreifftiau o awgrymiadau y gellir eu gwneud ar y ' 'Nodyn Ffitrwydd' ' 6 i helpu claf i ddychwelyd i'r gwaith. Dangosir y rhain yn Ffigur 9 isod.

Ffigur 9: Enghreifftiau o awgrymiadau y gall meddygon teulu eu gwneud i gyflogwyr ar y 'Nodyn Ffitrwydd' 6 i gynorthwyo claf i ddychwelyd i'r gwaith.

Addasiadau i drefniadau gweithio:

 • Dychwelyd i'r gwaith yn raddol er mwyn cryfhau'n raddol, megis datblygu o weithio'n rhan-amser i oriau amser llawn dros gyfnod o amser cytunedig a phriodol.
 • Newidiadau i oriau gwaith unigolion er mwyn caniatáu teithio ar adegau tawelach, neu weithio hyblyg i leddfu'r cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.
 • Help gyda chludiant i'r gwaith ac oddi yno, er enghraifft trefnu lifftiau i'r gwaith, neu ddarganfod pa help allai fod ar gael i weithiwr anabl drwy'r Ganolfan Byd Gwaith 19
 • Mae modd gweithio gartref (cyhyd ag y bo modd cynnal amgylchedd gwaith diogel).
 • Amser i ffwrdd yn ystod oriau gwaith ar gyfer asesiad neu driniaeth adsefydlu.

Dyn mewn het galed yn defnyddio cyfarpar

Addasiadau i'r swydd:

 • Offer newydd neu  offer wedi'u haddasu, gan gynnwys TG, bysellfyrddau wedi'u haddasu ac ati.
 • Gweithfannau, dodrefn a phatrymau symud wedi'u haddasu.
 • Hyfforddiant ychwanegol i weithwyr i wneud eu gwaith, er enghraifft cyrsiau gloywi.
 • Cyfarwyddiadau neu gyfeirlyfrau wedi'u haddasu.
 • Patrymau gwaith neu systemau rheoli wedi'u haddasu i leihau pwysau a rhoi mwy o reolaeth i'r gweithiwr.
 • Cynadleddau ffôn i leihau teithio neu os yw cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn achosi pryder.
 • Gweithdrefnau wedi'u haddasu ar gyfer profi neu asesu.
 • Ffrindiau, mentoriaid neu oruchwyliaeth i weithwyr tra byddant yn adennill hyder yn ôl yn y gwaith.
 • Ailddyrannu gwaith o fewn tîm yr unigolyn.

Addasiadau i adeiladau:

 • Symud tasgau i fannau mwy hygyrch ac yn agosach at gyfleusterau ymolchi a thoiledau.
 • Addasu adeiladau, er enghraifft darparu ramp i bobl sy'n ei chael hi'n anodd dringo grisiau, gwella'r goleuadau lle mae pobl â nam ar eu golwg yn gweithio, darparu arwyddion gweledol clir a rhybuddion i weithwyr byddar.

Mae Llinell Gyngor Iechyd yn y Gwaith20 (0800 107 0900) yn darparu mynediad rhwydd at gyngor iechyd galwedigaethol cyfrinachol am ddim i gleifion/cyflogwyr/meddygon teulu. Beth am ystyried ei ddefnyddio wrth ymgodymu â 'mater dychwelyd i'r gwaith' i glaf? Beth am roi rhif y llinell gyngor i glaf/cyflogwr sy'n mynd i'r afael â 'mater dychwelyd i'r gwaith’? Mae'r llinell gyngor ar agor yn ystod oriau swyddfa, ond os byddwch yn ffonio y tu allan i'r amseroedd hyn, bydd gwasanaeth ffonio'n ôl yn cael ei drefnu.

Gall rhai cleifion, yn enwedig y rhai sy'n gweithio i fusnesau bach, ddweud na all eu cyflogwr fforddio gwneud addasiadau o'r fath. Gall help gyda chyllid fod ar gael drwy Ganolfan Byd Gwaith leol y claf19.

Ystyried Ysmygu a Chwblhau'r Nodyn Ffitrwydd

Fel meddyg teulu wrth gwblhau'r Nodyn Ffitrwydd i glaf, gallai fod yn ddefnyddiol ystyried sut y gellir rheoli ysmygu'r claf pan fydd yn dychwelyd i'r gwaith. Cliciwch i fynd i Help Me Quit 0808 252 821614

Adnodd ychwanegol i gleifion i'w cynorthwyo i roi'r gorau i ysmygu.

Gall cleifion ganfod y gall eu cyflogwr roi cymorth ychwanegol iddynt wrth roi'r gorau i ysmygu drwy ymgysylltu â'r gweithle gyda Cymru Iach ar Waith; Gwobr Safon Iechyd Corfforaethol 22 (cydran ffordd o fyw) a Gwobr Iechyd y Gweithle Bach http://www.healthyworkingwales.wales.nhs.uk/home 

Wrth gwblhau'r 'Nodyn Ffitrwydd'6, gall y claf nodi ei fod yn gweithredu peiriannau yn y gwaith. Mae Llinell Cyngor Hybu Gwaith Cymru 21 (0845 609 6006) yn darparu cymorth cyfrinachol am ddim i fusnesau bach Cymru ar iechyd a diogelwch yn y gweithle. Gallai fod o gymorth i roi'r rhif ffôn hwn i'r claf, i'w drosglwyddo i'w gyflogwr. Bydd hyn yn helpu'r cyflogwr i ddelio â materion penodol sy'n ymwneud â gweithredu peiriannau ac iechyd a diogelwch.

Rhifau ffôn defnyddiol:

 • Llinell Cyngor ar Iechyd yn y Gwaith 20 (0800 107 0900) – Cyngor ar Iechyd Galwedigaethol
 • Llinell Cyngor Hybu Gwaith Cymru 21 (0845 609 6006) – Iechyd a Diogelwch

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen hon, fydd yn mynd â chi at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau