Meysydd Blaenoriaeth - Defnyddio gwrthgeulyddion i drin ffibriliad atrïaidd: monotherapi gwrthblatennau

Yn achos pobl sy’n wynebu risg fwy o gael strôc, mae’r defnydd o wrthgeulyddion yn lleihau’r risg o farwolaeth o bob achos ac o strôc isgemig, o’i gymharu â defnyddio un therapi gwrthblatennau, felly nid yw’r defnydd o gyffuriau gwrthblatennau yn cael ei argymell bellach i drin cleifion â FfA.

Er gwaethaf yr argymhelliad hwn, mae data o Archwiliad Strôc Sentinel yn tynnu sylw at y ffaith bod 13% ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ag AF hysbys cyn cael eu derbyn â strôc wedi cael eu rhagnodi gyda gwrth-gyflenwad.

Dylid cofio bod cyfuniadau o wrthgeulyddion a gymerir drwy’r geg a meddyginiaeth gwrthblatennau yn cynyddu’r risg o waedu ac y dylid osgoi hyn wrth drin cleifion â FfA oni bai fod arwydd clir ar gyfer eu defnyddio.

Delwedd yn dangos tabl yn crynhoi manylion ar gyfer y gwrthgeulyddion mewn ffibriliad atriaidd dangosydd monotherapi gwrthb

Gellir lawrlwytho fersiwn hygyrch o’r llun drwy’r ddolen hon

  • Nid yw meddyginiaeth gwrthblatennau, h.y. aspirin neu clopidogrel, yn cael ei hargymell bellach i drin cleifion â ffibriliad atrïaidd.
  • Er gwaethaf hyn, mae data o Archwiliad Strôc Sentinel yn dangos bod 13% o gleifion strôc â ffibriliad atrïaidd ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn cael cyffuriau gwrthblatennau ar bresgripsiwn.
  • Mae Datganiad Ansawdd 2 yn Safon Ansawdd NICE ar Ffibriliad Atrïaidd yn dweud na ddylid rhoi aspirin ar bresgripsiwn fel monotherapi i oedolion â ffibriliad atrïaidd, gan fod y risgiau sy’n codi wrth gymryd aspirin yn fwy nag unrhyw fuddion.
  • Nod y NPI hwn yw nodi cleifion y rhagnodir monotherapi gwrthblatennau iddynt er mwyn adolygu triniaeth.

Canran y cleifion â ffibriliad atriaidd sy'n cael eu rhagnodi ar monotherapi gwrthblatennau

Canran y cleifion a ffibriliad atriaidd syn cael eu rhagnodi ar monotherapi gwrthblatennau

Gellir lawrlwytho fersiwn hygyrch o’r llun drwy’r ddolen hon

Sut y gellir gwneud newidiadau?

  • Adolygu triniaeth cleifion â ffibriliad atrïaidd y cafwyd eu bod yn cael monotherapi gwrthblatennau ar bresgripsiwn.
  • Sicrhau bod cleifion yn ymwybodol nad yw monotherapi gwrthblatennau yn cael ei argymell bellach i drin cleifion â FfA am fod y risgiau’n fwy na’r buddion.
  • Bod yn ymwybodol o’r posibilrwydd bod angen i gleifion gymryd cyffuriau gwrthblatennau at arwyddion eraill ar eu cyfer.

Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau