Meysydd Blaenoriaeth: Defnyddio gwrthgeulyddion i drin ffibriliad atrïaidd - Adolygiad gwrthgeulyddion

Dylai cleifion gael cyfle i drafod meddyginiaeth gwrthgeulo a’r dewis o wrthgeulydd â’u meddyg teulu bob blwyddyn, neu’n fwy aml os bydd unrhyw newid yn y risg o waedu neu mewn ffactorau clinigol perthnasol eraill.

Drwy gael adolygiad gyda’r claf, bydd cyfle hefyd i wella’r ymlyniad wrth driniaeth ac i roi mwy o wybodaeth am y rhyngweithio rhwng cyffuriau a bwyd. Mae angen bod yn wyliadwrus wrth gymryd Warfarin a’r gwrthgeulyddion uniongyrchol a gymerir drwy’r geg oherwydd y cymhlethdodau difrifol sy’n gallu codi o ganlyniad i gydymffurfio gwael â chyfarwyddiadau a rhyngweithio.

Delwedd yn dangos tabl yn crynhoi gwrthgeulyddion mewn ffibriliad atriaidd dangosydd adolygiad gwrthgeulydd

Gellir lawrlwytho fersiwn hygyrch o’r llun drwy’r ddolen hon

  • Mae’n hollbwysig cynnal yr adolygiad o gleifion â FfA sy’n cymryd gwrthgeulydd.
  • Mae’r defnydd o unrhyw wrthgeulydd yn cael ei gysylltu â rhai rhyngweithiadau rhwng cyffuriau a all gynyddu’r risg o waedu difrifol neu leihau’r gallu i atal strôc.
  • Canllaw Ffibriliad atrïaidd NICE: diagnosis a rheolaeth yn tynnu sylw at yr angen i adolygu meddyginiaeth gwrthgeulo ac ansawdd y gwrthgeulo bob blwyddyn o leiaf, neu’n fwy aml os ceir digwyddiadau clinigol berthnasol sy’n effeithio ar wrthgeulo neu’r risg o waedu.
  • Mae Datganiad Ansawdd 3 yn Safon Ansawdd NICE ar Ffibriliad Atrïaidd yn dweud ei bod yn bwysig bod oedolion â ffibriliad atrïaidd sy’n cael gwrthgeulydd ar bresgripsiwn yn trafod yr opsiynau â’u gweithiwr gofal iechyd proffesiynol o leiaf unwaith y flwyddyn.
  • Dylai cleifion gael cyfle i drafod y dewis o wrthgeulyddion addas â’u gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, er mwyn gwella’r ymlyniad wrth driniaeth.
  • Mae ymlyniad wrth driniaeth am wrthgeulo yn gallu helpu i atal strôc drwy ei gwneud yn llai debygol i glotiau gwaed ymffurfio.

Canran y cleifion â ffibriliad atrïaidd y rhagnodir gwrthgeulydd iddynt ac sydd wedi derbyn adolygiad gwrthgeulydd o fewn y 12 mis diwethaf

Canran y cleifion a ffibriliad atriaidd y rhagnodir gwrthgeulydd iddynt ac sydd wedi derbyn adolygiad gwrthgeulydd o fewn y 12 mis diwethaf

Gellir lawrlwytho fersiwn hygyrch o’r llun drwy’r ddolen hon

Sut y gellir gwneud newidiadau?

  • Adolygu cleifion sy’n cael therapi gwrthgeulo bob blwyddyn o leiaf, neu’n fwy aml os ceir digwyddiadau clinigol berthnasol sy’n effeithio ar wrthgeulo neu’r risg o waedu.
  • Sicrhau bod codau Read priodol yn cael eu defnyddio wrth adolygu cleifion
  • Gellid datblygu templed ymarfer i sicrhau bod yr holl ffactorau perthnasol yn cael eu hystyried wrth adolygu gwrthgeulyddion.

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau