Patholeg difrifol

 • Mae patholeg difrifol yn absenoldeb achoseg amlwg (e.e. trawma) yn brin iawn, ond byddwch yn wyliadwrus o arwyddion sydd yn awgrymu patholeg mwy difrifol (fflagiau coch).

  • Symptom sydd yn awgrymu syndrom cawda ecwina (cywasgiad y cawda ecwina):
   • colli rheolaeth ar y coluddyn (anymataliaeth carthol neu fflatws) a llacrwydd annisgwyl yn y sffincter rhefrol
   • Colli rheolaeth ar y bledren (cadw wrin neu anymataliaeth)
   • Diffyg niwrolegol difrifol neu gynyddol yn rhannau isaf y corff neu amhariad ar gerddediad
   •  anaesthesia cefnddryll  neu paraesthesia (colli neu newid teimlad perirefrol)
  • Symptomau arwyddocaol allai awgrymu canser:
   • poen newydd yn dechrau mewn claf dros 50 oed (a ddiffinnir fel dros 5 oed mewn rhai canllawiau), neu ieuengach  na 20 oed
   • Achosion o boen mewn glasoed yn dod yn gynyddol gyffredin, mae arolygon epidemiolegol yn dangos bod cyfraddau mynychder yn tua 30%
   • hanes o ganser
   • methu â gwella ar ôl un mis
  • Mae symptomau eraill allai awgrymu canser yn cynnwys:
   • Poen parhaus yn ystod y nos (ddim yn gwell wrth newid lleoliad)
   • anffurfiad strwythurol yn y meingefn
   • Poen mewn mwy nag un lle
   • Colli pwysau na ellir ei egluro
  • Symptomau allai awgrymu haint:
   • Twymyn
   • teimlo’n oer, fferdod
   • atal imiwnedd
   • camddefnyddio cyffuriau yn fewnwythiennol (IV)
   • haint bacteriol diweddar
   • briw treiddgar
  • Symptomau sydd yn awgrymu toriad:
   • poen yn dechrau’n ddisymwth a hynny’n gysylltiedig â thrawma mawr neu fân drawma mewn pobl ag osteoporosis neu rai sydd yn cymryd corticosteroidau
   • anffurfiad strwythurol yn y meingefn
   • poen canolog difrifol, yn gwella wrth orwedd
  • Efallai bydd fflagiau coch yn cael eu hawgrymu gan:
   • ddiffyg synhwyraidd neu echddygol
   • hanes o anaf difrifol
   • cleifion ag osteoporosis neud sydd yn wynebu risg uchel o ddioddef hynny
  • Anhwylderau eraill sydd yn cynyddu’r tebygolrwydd o aetioleg difrifol e.e.:
   • Camddefnyddio  sylweddau
   • defnydd parhaus o corticosteroidau
   • atal imiwnedd
   • HIV

  Noder: Byddwch yn ymwybodol bod gan rai fflagiau coch gyfraddau ffug gadarnhaol uchel, ac oherwydd hynny nid oes fawr o werth diagnostig iddynt mewn sefydliadau gofal sylfaenol. Mae angen penderfyniad clinigol gofalus er mwyn penderfynu ymchwilio mwy neu bod angen atgyfeirio.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau