Dewis testunau

Meddyg yn ysgrifennu mewn llyfr gyda thabledi

Mae angen meddwl a chynllunio yn ofalus mewn perthynas â dewis eich maes pwnc a chanolbwyntio ar yr elfen neu weithgaredd penodol yr ydych eisiau ei adolygu. Gall unrhyw brosiect archwilio clinigol fod angen buddsoddiad neu adnoddau (amser, ymrwymiad a dealltwriaeth dechnegol). Mae cyfranogiad staff o ran dewis testunau yn galluogi i bryderon am ofal gael eu hadrodd a’u trafod. Nid yw cyfranogiad eang o ran dewis testun yn angenrheidiol bob amser, ond gall gyfrannu at leihau gwrthwynebiad i newid (NICE 2002).

Gellid penderfynu ar destun yr archwiliad o ganlyniad i broblem a ganfuwyd mewn ymarfer bob dydd. Rydym wedi ystyried y tair prif elfen o ddarparu gofal iechyd y gellir eu harchwilio

Gall archwiliadau strwythurol olygu eich bod yn cynnal archwiliad mewn perthynas â pha adnoddau sydd ar gael i chi, megis offer diagnostig, safleoedd, mynediad at wasanaethau cymorth, sgiliau, staffio etc.

Mae archwiliadau o broses yn canolbwyntio ar beth gaiff ei wneud i glaf neu sut mae protocolau clinigol a chanllawiau yn gweithio yn ymarferol, adalw cleifion am archwiliadau, triniaeth, cadw cofnodion, cyfathrebu etc. O dan yr adran yma gallech gynnwys archwiliadau personol, er enghraifft archwiliad o’ch llythyrau atgyfeirio, rhesymau dros dderbyn mewn achosion brys a mesuriadau eraill sydd yn effeithio’n uniongyrchol ar y ffordd yr ydych yn darparu gofal iechyd i gleifion.

Archwiliadau deilliant. Gallwch archwilio pwyntiau terfyn darpariaeth gofal, megis effeithiolrwydd gofal neu wasanaethau o ran iechyd y claf, bodlonrwydd neu hwylustod.

Wrth ystyried testun ystyriwch

 • A yw’r testun dan sylw yn golygu cost uchel, llwyth gwaith mawr, neu risg i staff neu ddefnyddwyr?
 • A oes yna dystiolaeth o broblem ddifrifol o ran ansawdd, er enghraifft cwynion gan gleifion neu gyfraddau cwyno uchel? Gall archwiliad gael ei ysgogi weithiau gan ddigwyddiadau arwyddocaol.
 • A yw tystiolaeth dda yn gallu hysbysu safonau, er enghraifft adolygiadau systematig neu ganllawiau clinigol cenedlaethol?
 • A yw’r broblem dan sylw yn agored i newid?
 • A oes potensial i gyfranogi yn lleol neu mewn prosiect archwilio cenedlaethol?
 • A yw’r testun yn flaenoriaeth i’ch tîm  practis?

Gallai testunau ddeillio o:

 • Strategaeth Genedlaethol (e.e. canllawiau NICE)
  • Strategaeth leol
  • Tystiolaeth o ymchwil newydd
  • Problemau lleol
  • Archwiliadau clinigol blaenorol
  • Digwyddiadau Niweidiol
  • Cwynion  a sylwadau defnyddwyr
  • Diddordeb personol

Dylai’r tîm practis ystyried bod unrhyw destun a ddewisir yn:

 • Debygol o fod yn fuddiol i’r claf
 • Tebygol o fod yn fuddiol i’r practis
 • Perthnasol i ymarfer proffesiynol (yn bersonol neu o ran y gwasanaeth)
 • Perthnasol i ddatblygiad proffesiynol
 • Arwyddocaol o ran proses a deilliannau gofal i gleifion
 • Cynnig potensial i wella
 • Gallu cynnal diddordeb a chyfranogiad aelodau’r tîm
 • Yn debygol o ad-dalu’r buddsoddiad o ran amser, arian a’r ymdrech (Machado, 1997)

Gall cynnal Dadansoddiad o Effaith Ansawdd eich helpu i ddewis eich testun os awgrymir mwy nag un. Ar gyfer pob testun ystyriwch y priodoledd isod (CGSDU 2002) 

Amledd (pa mor aml mae’r sefyllfa neu’r cyflwr yma yn codi)

 • Graddau Risg (y tebygolrwydd y bydd rhywbeth yn mynd o chwith neu ddim yn cael ei wneud yn dda)
 • Lefel y Pryder (pa mor bwysig yw’r mater)
 • Difrifoldeb y Deilliant (i ba raddau mae’n effeithio ar ddeilliannau iechyd)

Mae’r Uned Cymorth a Datblygu Llywodraethiant Clinigol (CGSDU) yn cynnig system sgorio, gyda phwynt am bob un o’r pedwar datganiad, a phan fo sgôr o 3 yn golygu perthnasedd/effaith uchel, 2 yn golygu perthnasedd/effaith gymedrol, ac1 yn golygu perthnasedd/effaith isel, a 0 yn golygu dim perthnasedd/effaith. Drwy agregu’r sgoriau ym mhob un o’r pedwar maes yma mae’n bosibl diffinio pa un, yn ôl y model yma, fydd yn arwain at yr effaith gyffredinol fwyaf. 

 

Mar Tabl 2 yn crynhoi’r prif bwyntiau sydd yn diffinio addasrwydd archwiliad a gynigir;

Dewis da Dewis gwael
Canolbwyntio ar y claf Canolbwyntio ar y meddyg oni bai fod yr archwiliad wrth gwrs wedi ei ddylunio’n benodol i fesur perfformiad meddyg
Posibl ei fesur Ddim yn bosibl ei fesur
Adnoddau a ddyrannwyd (amser / arian) Adnoddau na ddyrannwyd (amser / arian)
Problem sydd yn codi yn aml Ond yn digwydd yn anaml ---mae’r pwynt yma weithiau yn amherthnasol yn arbennig wrth ddelio â digwyddiadau prin arwyddocaol neu grŵp bychan o gleifion sydd â phroblemau clinigol sydd angen rheolaeth benodol
Cyfuno ar safonau Heb gytuno ar safonau
Cyfranogiad tîm da Dibynnu ar un neu ddau unigolyn
Bydd yn bosibl newid neu well Ni fydd yn bosibl newid neu wella

Nod

4 o bobl yn eistedd wrth fwrdd

Ar y dechrau dylai’r tîm archwilio sefydlu pwrpas cyffredinol: clir, sail resymegol dros gynnal yr archwiliad. Bydd hynny yn helpu i sicrhau bod y canlyniadau yn gydnaws â’r bwriad cychwynnol yma ac yn hysbysu’r broses ddylid ei dilyn, pan ganfuwyd bod camau wedi bod angen eu cymryd ac y’u cymerwyd, er mwyn gwella gwasanaeth i gleifion. Drwy ystyried y camau gweithredu canlynol bydd yn haws i’r tîm ganolbwyntio ar gwestiwn yr archwiliad mewn ffordd benodol iawn (Buttery, 1998):

 • Er mwyn gwella
 • Er mwyn dyrchafu
 • Er mwyn sicrhau

Er enghraifft:

 • Er mwyn gwella mynediad at wasanaethau clinig i gleifion â chyflyrau cronig penodol
 • Er mwyn cynyddu cyfran y cleifion â gorbwysedd y mae eu pwysedd gwaed o fewn y terfynau a argymhellir gan Ganllawiau Cymdeithas Gorbwysedd Prydain.
 • Er mwyn sicrhau bod pob claf â COPD wedi cael cynnig imiwneiddiad yn erbyn y ffliw a niwmonia niwmococol

Amcanion

Mae amcanion yn diffinio eich nod yn fanylach drwy ddisgrifio elfennau unigol y gwasanaeth a ddarperir fydd yn cael ei archwilio drwy ddefnyddio methodoleg archwilio. Mae’n rhaid i amcanion fod yn glir, fel y gallwch ar ddiwedd y prosiect ddangos eich bod wedi eu bodloni. Er enghraifft, os mai’r nod oedd

Sicrhau bod pob claf a COPD wedi cael cynnig imiwneiddiad yn erbyn y ffliw a niwmonia niwmococol, gallai’r amcanion ar gyfer y prosiect fod;

 • Er mwyn sicrhau bod yr holl gleifion sydd ar y gofrestr COPD wedi cael eu hadnabod a’u bod wedi eu cynnwys ar gofrestr effeithiol
 • Er mwyn sicrhau bod yr holl gleifion ar y gofrestr COPD wedi cael eu himiwneiddio yn erbyn ffliw a niwmonia niwmococol
 • Er mwyn sicrhau y cofnodwyd bod yr holl gleifion ar y gofrestr COPD, ond sydd wedi gwrthod imiwneiddiad, wedi ei wrthod

Er mwyn sicrhau y cysylltir â’r holl gleifion ar y gofrestr COPD ond nad ydynt wedi cael eu himiwneiddio yn erbyn ffliw a niwmonia niwmococol, ac nad oes ganddynt unrhyw gofnod eu bod wedi gwrthod imiwneiddiad, ac y cynigir apwyntiad iddynt.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau