Samplo ysbeidiol

 Mae samplo ar hap yn tybio y gellir cymryd y sampl o boblogaeth ddiffiniedig o ddefnyddwyr neu achosion. Oriawr amseru ar ben papurau gydag archwilio uwchbenOnd, nid yw ddefnyddwyr yn boblogaeth ststig, a bydd yr unigolion fydd yn rhan o’r boblogaeth defnyddwyr (h.y. y rhai sydd yn mynychu clinigau neu a dderbynnir i ysbyty) yn newid yn ystod yr archwiliad. O dan yr amgylchiadau yma, mae’r sampl yn aml yn cael ei bennu gan fylchau mewn amser; er enghraifft, pobl a derbynnir i’r uned ofal coronaidd i Ionawr i Fawrth - dull rhesymol os na effeithir ar gyfraddau derbyn ac ansawdd y gofal gan ffactorau tymhorol sylweddol.

  • Sut mae Dewis Sampl Archwilio (UBHT 2005)
  • Dewis maint sampl - y dull gwyddonol
  • Mae cyfrifiadau mewn perthynas â maint sampl yn dibynnu ar bedwar o amrywiolion:
  • Maint y boblogaeth
  • Faint o gywirdeb sydd ei angen
  • Faint o hyder sydd ei angen
  • Pa mor aml ydych yn disgwyl y byddir yn bodloni meini prawf eich archwiliad

Mae Tabl 9 isod yn ymddangos mewn nifer o ganllawiau ar gyfer dewis meintiau samplau ac mae’n tybio mynychder o 50% (h.y. y bydd y safonau yn cael eu bodloni 50% o’r amser). Mae’n rhoi maint y sampl fydd ei angen arnoch er mwyn bod yn 95% yn sicr (maint yr hyder) y bydd y canlyniadau y cewch o’r sampl o fewn 5% (maint cywirdeb) o’r canlyniadau fyddech wedi eu cael ar gyfer eich poblogaeth gyfan petaech wedi casglu data ar bob un ohonynt. Mewn geiriau eraill, mae yna debygolrwydd o 1 mewn 20 na fydd eich canlyniadau yn gynrychioliadol.

Tabl 9
maint y boblogaeth Maint y sampl:
95% hyderus; +/- 5%)
Maint y sampl:
90% hyderus; +/- 5%)
50 44 42
100 80 73
150 108 97
200 132 114
250 152 130
300 169 143
350 183 153
400 196 162
450 207 169
500 217 176
600 234 187
700 248 195
800 260 202
900 269 208
1000 278 213
1500 306 229
2000 322 238
3000 341 248
4000 351 254
5000 357 257

Gan ddefnyddio’r tabl yma, petai eich archwiliad yn dangos y bodlonwyd maen prawf X mewn 56% o’r achosion, gallech fod yn 95% sicr y byddai maen prawf X wedi cael ei fodloni mewn rhwng 51-61% o’r achosion petaech wedi edrych ar y boblogaeth gyfan.

Noder bod angen i feintiau sampl fod yn gymesurol llai wrth i faint y boblogaeth gynyddu; mae edrych ar 357 allan o 5000 o gleifion yn rhoi yr un canlyniad i chi â’r un sicrwydd a phetaech yn edrych ar 44 o boblogaeth o 50 o gleifion. Mae hynny’n wir oherwydd bod y tebygolrwydd y bydd y canlyniadau ddim yn gynrychioliadol yn lleihau’n ddramatig wrth i faint y boblogaeth gynyddu.  Cofiwch, gall maint samplau amrywio yn ôl unrhyw un o’r canlynol:

  • Mynychder disgwyliedig yr elfen yr ydych yn ei harchwilio
  • Lefel yr hyder yr ydych yn ei ddymuno (nid oes raid iddo fod yn 95% - gallai fod yn 90%, 99% etc.)
  • Lefel y cywirdeb yr ydych yn barod i’w dderbyn (gallai fod yn 5%, 10%, 1% etc.)

Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau