Myfyrio

5 o feddygon yn eistedd wrth fwrdd yn edrych ar ffolder

Mae archwilio yn darparu cyfle i unigolion a thimau fyfyrio ar ansawdd y gofal maent yn ei ddarparu. Gall gynnig mewnwelediadau i gryfderau a gwendidau ac awgrymu meysydd  i ddatblygu mwy ar berfformiad ac ymarfer.

Mae myfyrio ar beth mae canlyniadau’r archwiliad yn ei olygu i chi, eich practis, y gwasanaeth neu gleifion yn ran hanfodol o’r broses. Fel arfer dyma fyddai rhan olaf adroddiad yr archwiliad a dylai gynnwys sylwadau ar rai o’r canlynol neu’r cyfan:-

 •  Y broses ei hun
  •  Beth ddigwyddodd yn ystod y broses i’r unigolyn a’r tîm?
  •  A fu unrhyw fuddion neu heriau annisgwyl?
  •  A oedd yna uchafbwyntiau unigol i adrodd amdanynt? (e.e. claf unigol yn cael budd mawr na fydd o reidrwydd yn cael ei gynrychioli yn y data cyffredinol).
 •  Y tîm neu’r unigolyn
  •  A yw newidiadau yn angenrheidiol ar gyfer yr unigolyn neu’r tîm?
  •  A arenwyd rôl newydd yn y tîm?
  •  A oes yna faterion mewn perthynas â hyfforddiant?
 •  Yr effeithiau ar ofal cleifion
  •  A yw canlyniadau’r archwiliad yn dangos gwelliannau?
  •  A oes yna welliannau sydd dal angen eu gwneud?
  •  A ddylai’r canlyniadau gael eu rhannu â’r boblogaeth a astudiwyd, ac os dylai, sut?
 •  Yr effeithiau ar y system
  •  A oes yna unrhyw faterion neu lwyddiannau sydd yn effeithio ar fwy na’r boblogaeth a astudiwyd?
  •  A ddylid rhannu canlyniadau’r archwiliad yma gyda gweithwyr proffesiynol y tu allan i dîm y practis?

A nodwyd unrhyw gyfyngiadau yn y gwasanaeth sydd y tu hwnt i reolaeth yr awdur a’r tîm?

 •  Yr angen i barhau i astudio pwnc yr archwiliad
  •  A ddylai’r broses archwilio barhau i ddefnyddio’r un  meini prawf a safonau?
  •  A oes angen ail archwilio’r meini prawf?
  •  A oes angen addasu’r meini prawf?
  •  Os yw’n briodol parhau gyda’r lefelau presennol, dylid nodi hynny yn bendant yn yr adran yma
 •  Pan na fydd archwiliad yn dangos gwelliannau neu ddirywiad mewn safonau
  •  Pam y digwyddodd hyn?
  •  A yw hynny yn dal yn destun pwysig ar gyfer gwella?
  •  A oedd y newidiadau a archwiliwyd yn ddiffygiol mewn unrhyw ffordd?
  •  A oes yna unrhyw beth ellid fod wedi ei wneud yn wahanol neu’n well?

Gall archwiliad ddatgelu bwlch mewn gwybodaeth a bydd o bosibl yn nodi meysydd ar gyfer dysgu mwy.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau