Safonau

Tic gwyn gydag ardderchog, da, canolig, gwael a llaw dyn

Y safon: disgrifiwch y lefel gofal y dyhëir ei chyrraedd ar gyfer unrhyw faen prawf penodol

Un enghraifft fyddai y dylai 80% o bobl â CHD fod wedi cael prawf cyfanswm colesterol o fewn y 12 mis diwethaf.

Gall lefel y safon weithiau fod yn bwnc dadleuol, yn arbennig ar ddechrau proses archwilio, ac argymhellir y sefydlir cytundeb ymysg y grŵp prosiect archwilio ynglŷn â'r safonau fydd yn cael eu mabwysiadu. Wrth gymhwyso safonau argymhellir ystyried y 3 opsiwn canlynol;

Safon ddelfrydol:                  

Y gofal ddylai fod yn bosibl ei roi o dan amodau delfrydol, heb unrhyw gyfyngiadau

Safon optimwm:         

Mae hyn yn cynrychioli safon gofal sydd yn fwy tebygol o gael ei chyrraedd o dan amodau ymarfer arferol

Safon gofynnol:   

Y safon perfformiad derbyniol isaf

At ei gilydd, dylid pennu safonau ar lefel optimwm o leiaf ac yn amlwg dylid ymdrechu i gyrraedd y delfrydol, gan dderbyn y ffaith os gosodir safanau delfrydol penodol, na fydd y broses archwilio fyth yn cyrraedd y lefel honno

Wrth ystyried gwasanaeth newydd, neu wrth archwilio ymarfer am y tro cyntaf mewn maes penodol, gellir mabwysiadu safonau gofynnol, ond wrth i amser fynd yn ei flaen dylid codi’r safon yn ôl yr hyn sy’n briodol

O ble daw safonau?

Defnyddiwch safonau a diffinnir gan eraill os gallwch wneud hynny oherwydd bod hynny yn arbed amser ac egni. Ond, gwiriwch eu bod yn gymwys i’ch poblogaeth a’u bob o ffynhonnell gredadwy. Efallai y cyhoeddwyd safonau cenedlaethol, megis y rhai a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE). Efallai y byddwch yn canfod erthyglau a adolygwyd gan gymheiriaid sydd yn cynnwys safonau a argymhellir, neu cysylltwch â PCQIS fydd yn gallu rhoi’r wybodaeth hon i chi. Sicrhewch eu bod yn dderbyniol i bawb yn eich tîm a bod pawb yn ymrwymo i’w cyrraedd.

Cofiwch!

Er mwyn i feini prawf/safonau fod yn ddilys ac arwain at well gofal, mae’n rhaid iddynt fod yn:                       

  • Seiliedig ar dystiolaeth
  • Cysylltiedig ag agweddau o ofal sydd yn bwysig
  • Mesuradwy

 

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau